Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách hiệu quả và thiết thực
EmailPrintAa
14:28 03/05/2012

Hà Tĩnh là tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ, có dân số gần 1,3 triệu người, trong đó có 11,7% dân số theo các tôn giáo; Đảng bộ tỉnh có 12 đảng bộ huyện, thành phố, thị xã và 7 đảng bộ cơ quan trực thuộc, có 780 tổ chức cơ sở đảng, 4.783 chi bộ trực thuộc và hơn 8,6 vạn đảng viên. Qua hơn 82 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Hà Tĩnh đã lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.
   Nhận thức rõ xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên” là yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung quán triệt, tuyên truyền các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Cuộc vận động bằng nhiều cách làm hay, đa dạng và thiết thực. Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tổ chức sâu rộng, thu hút mọi tầng lớp, lứa tuổi tham gia, tạo sức lan toả rộng lớn trong toàn xã hội. Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác được giới văn nghệ sĩ trong tỉnh hưởng ứng tích cực, nhiều tác phẩm có giá trị và nhận được giải thưởng xuất sắc của Trung ương. Các hoạt động giao lưu, tọa đàm, gặp mặt biểu dương điển hình tiên tiến đã nhân rộng mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và trong toàn xã hội. Những kết quả đạt được trong thực hiện Cuộc vận động đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Kế thừa và phát huy kết quả Cuộc vận động, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập bộ phận giúp việc; tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh; chỉ đạo các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức quán triệt sâu rộng đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Các cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị; tổ chức để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ký cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm phù hợp với công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời lấy kết quả thực hiện cam kết làm một nội dung kiểm điểm trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ; cuối năm lấy kết quả thực hiện làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên.
Các cơ quan thông tin tuyên truyền vào cuộc một cách quyết liệt, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, dành thời lượng thích đáng để tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực phản ánh hoạt động của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; nêu gương các nhân tố điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; đồng thời nghiêm khắc phê phán những trường hợp thực hiện chưa tốt.
Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thành lập 12 đoàn công tác chỉ đạo ở 12 huyện, thành phố, thị xã, do các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn, tất cả các đồng chí trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh làm thành viên; các huyện, thành phố, thị xã cũng thành lập các đoàn công tác của địa phương mình. Trách nhiệm các đoàn công tác là chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương cơ sở; các thành viên đoàn công tác tham gia sinh hoạt với các tổ chức trong hệ thống chính trị các xã, phường, thị trấn, dự sinh hoạt với các chi bộ thôn, xóm, khối phố ít nhất mỗi tháng một lần. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện đã dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, gần gũi nhân dân, tôn trọng nhân dân, lắng nghe dân nói và nói cho dân hiểu, khắc phục tình trạng cán bộ quan liêu, xa rời dân.
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 và Kết luận 05 về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Chỉ thị 20 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các chỉ thị, kết luận yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật và nội quy, quy chế, điều lệnh của cơ quan, đơn vị, không vi phạm thời gian hành chính; không được uống rượu bia trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc, không được say rượu bia; khi được giao nhiệm vụ giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân, có trách nhiệm hướng dẫn, công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền ban hành; giải quyết công việc đúng luật và bảo đảm thời gian quy định; có hành vi, thái độ ứng xử lịch sự, niềm nở, tận tình, chu đáo, trường hợp công việc cần kéo dài quá thời gian quy định phải thông báo rõ lý do cho cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân biết, tuyệt đối không được sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; phải gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy ước, hương ước của địa phương nơi cư trú; gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tuyệt đối không tham gia các hình thức đánh bạc, tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma tuý và các tệ nạn xã hội khác. Các chỉ thị, kết luận ra đời, được dư luận đồng tình cao và hưởng ứng tích cực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và ý thức tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong sử dụng ngân sách, thời gian, tài sản... của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh.
Để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ bí thư, phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Mỗi lớp được tổ chức trong 3 ngày, có thời gian trao đổi, thảo luận và viết bài thu hoạch. Đồng thời chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ cốt cán xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn xóm, khối phố. Qua tập huấn, nhận thức về mọi mặt, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước được nâng lên, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Hà Tĩnh luôn được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các phong trào, như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; phong trào chăm sóc, giúp đỡ gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách; xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo”, nạn nhân chất độc da cam; quyên góp giúp đỡ đồng bào bị bão lụt...
Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, từ đó nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tận tụy với công việc được giao; chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan; đoàn kết thống nhất, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Hà Tĩnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Một số cấp ủy đảng chưa thực sự quan tâm đúng mức việc quán triệt, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và tác dụng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch chưa thật cụ thể và sát với tình hình địa phương, đơn vị nên khi tổ chức thực hiện còn lúng túng, bị động. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn thiếu tự giác, chưa gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Sự gắn kết giữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào, các cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị ở một số nơi chưa tốt, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công tác tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt chưa thực sự phong phú, sinh động, chưa có sức hấp dẫn, lôi cuốn.
Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, sẽ được gắn kết chặt chẽ với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung vào một số nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề với hướng dẫn, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể trên từng lĩnh vực và cương vị công tác, trong cuộc sống hằng ngày của bản thân và gia đình. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân noi theo. Xây dựng chương trình hành động và kế hoạch học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn. Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước, với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của các ngành, địa phương, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung kiểm điểm sinh hoạt đảng hằng tháng, kiểm điểm cuối năm của tổ chức đảng và đảng viên, công chức, viên chức; coi đây là một trong những tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng hằng tháng, hằng năm. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân góp ý cho tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành nền nếp. Xây dựng cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trên đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới để phát hiện, uốn nắn kịp thời những đơn vị thực hiện chưa tốt. Chú trọng phát hiện, biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, nhân rộng các tập thể, cá nhân gương mẫu, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

    Ý kiến bạn đọc