Huyện ủy Can Lộc tổ chức quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
EmailPrintAa
17:05 13/03/2023

Sáng ngày 10/3/2023, Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - chủ đề năm 2023 và Hội nghị báo cáo viên cấp huyện tháng 3/2023. Tham gia Hội nghị có gần 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở.

Các đại biểu tham dự H ội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - chủ đề năm 2023 của tỉnh Hà Tĩnh: “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”.

Đồng chí Lê Văn Khánh đã phân tích các nội dung cơ bản Chuyên đề, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên đối với sự phát triển của tỉnh. Theo đó, cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương về đạo đức cách mạng, xây dựng nhân cách, lối sống; đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp, tăng cường đối thoại, giải quyết, xử lý dứt điểm các kiến nghị, những vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; cán bộ, đảng viên phải gắn bó mật thiết với Nhân dân. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì sự phát triển chung. Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, kịp thời đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tích cực đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động..., góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt C huyên đề

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Kế hoạch số 66-KH/HU, ngày 27/01/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023; phát động Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3; giải báo chí viết về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4.

Đồng chí Võ Xuân Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị và triển khai nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Võ Xuân Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt chủ đề năm 2023. Huyện Can Lộc sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai xây dựng kế hoạch biên soạn các nội dung trọng tâm trong học tập, làm theo Bác phù hợp với tình hình địa phương để triển khai một cách hiệu quả, thiết thực xuống từng cơ sở, cán bộ, đảng viên; tiếp tục tuyên truyền, phát triển và nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo gương Bác. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và Công văn số 1567-CV/TU, ngày 16/02/2023 về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đội ngũ báo cáo viên các cấp từ huyện đến cơ sở cần tập trung tăng cường công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề mới được dư luận quan tâm; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Đội ngũ báo cáo viên cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Võ Quang Đạt (Văn phòng Huyện ủy Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc