Huyện ủy Hương Sơn tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
EmailPrintAa
17:26 14/07/2023

Sáng ngày 14/7/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” .

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có gần 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn huyện.

Trong thời gian một buổi, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nghe GS.TS Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt, đi sâu phân tích 09 giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, với các vấn đề lớn như: Chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết phát triển; là chủ nghĩa nhân văn vì con người; là phương pháp biện chứng duy vật; là quan niệm duy vật về lịch sử; là học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; học thuyết giá trị thăng dư; vai trò, sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp vô sản; học thuyết về chủ nghĩa xã hội. Khẳng định 07 giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về tư cách người đảng viên; về đạo đức của người đảng viên; về Nhà nước pháp quyền; về dân chủ; về đại đoàn kết dân tộc.

Việc học tập chuyên đề nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

GS.TS Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giảng bài

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh Hội nghị học tập chuyên đề lần này hết sức có ý nghĩa, giúp cán bộ, đảng viên nắm được những giá trị bền vững cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng những kiến thức đã học để củng cố niềm tin, vận dụng vào công tác của bản thân và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở tiếp thu chuyên đề, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập để vận dụng, triển khai có hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình nhằm thực hiện thành công các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Nguyễn Xuân Tuấn (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Sơn)


    Ý kiến bạn đọc