Xứng đáng là những “đầu tàu” thi đua
EmailPrintAa
15:49 11/06/2019

Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát hiện, cổ vũ, nhân lên nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu… được các cấp, các ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm.

Theo đó, nhiều phong trào thi đua được Trung ương và địa phương phát động, góp phần thực hiện mong muốn của Người: "Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp".

Mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị phải coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực cách mạng to lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Ảnh: chinhphu.vn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và khởi xướng phát động các phong trào thi đua yêu nước. Người xác định thi đua là một khâu quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; đồng thời Người thực sự là tấm gương mẫu mực trong các phong trào thi đua, trong thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Người đặc biệt nhấn mạnh và đề cao vai trò đầu tàu, nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hành thi đua, với tinh thần: “Cán bộ xung trước. Làng nước theo sau”, “Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân” và “Trong các việc thi đua ái quốc, cần phải nêu rõ tinh thần cần, kiệm, liêm, chính…”.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các tập thể điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt chính là tạo hiệu ứng tích cực đối với xã hội và cộng đồng, nhân lên cái đẹp, cái tích cực, đẩy lùi cái xấu, hạn chế tiêu cực. Bởi, “một tấm gương sống còn có giá trị hơn cả một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Để tạo động lực và đẩy mạnh thi đua, phong trào cần được tổ chức thiết thực, tránh phô trương, hình thức và phải được bắt đầu, lan tỏa trước hết từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là các cán bộ lãnh đạo, người có vị trí, cương vị cao. Họ phải thực sự là những “đầu tàu” thi đua, những tấm gương sáng, gương mẫu đi đầu để cấp dưới, quần chúng noi theo.

Với tinh thần đó, trong những năm gần đây, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ đã ký kết, đẩy mạnh Kế hoạch phối hợp thực hiện "Năm dân vận chính quyền", góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; góp phần tạo đồng thuận xã hội, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; để cán bộ, đảng viên thực sự là công bộc của dân. Đúng dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Bác (19-5-2019), Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, nhằm thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội…; đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện.

Bản thân các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu luôn có sức mạnh tỏa sáng, cảm hóa và nêu gương. Sức mạnh đó càng được nhân lên, khi những tấm gương đó là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị…, với tinh thần cán bộ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu nêu gương. Đó cũng chính là phát huy vai trò “đầu tàu” của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước, trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nhất lời huấn thị của Người: “Nhiệm vụ của các chiến sĩ thi đua là phải cố gắng mãi, tiến bộ mãi. Phải khiêm tốn và gần gũi quần chúng, phải làm gương mẫu cho quần chúng”.

Nguồn: qdnd.vn


    Ý kiến bạn đọc