Kết quả bước đầu về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế ở huyện Can Lộc
EmailPrintAa
15:00 10/04/2019

Đảng bộ huyện Can Lộc có 44 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 21 đảng bộ xã, 02 đảng bộ thị trấn, 09 đảng bộ cơ quan trực thuộc, 12 chi bộ cơ sở và 331 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (204 chi bộ nông thôn, 32 chi bộ cơ quan hành chính, 87 chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập và 07 chi bộ trong lực lượng vũ trang). Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Can Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Lễ ra mắt Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Can Lộc

Theo chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đồng bộ, bảo đảm trình tự chặt chẽ, dân chủ, đúng tiến độ đề ra; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, kết luận và các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đến nay, huyện Can Lộc đã xây dựng các đề án: Đề án tổng thể chung của huyện về thực hiện Nghị quyết 18, 19; Đề án tổng thể sáp nhập xã đến năm 2030; Đề án chi tiết sáp nhập các cặp xã Song Lộc với Trường Lộc, Khánh Lộc với Vĩnh Lộc; đề án của các xã, thị trấn theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kết luận số 01-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trước đây, toàn huyện có 17 ban chỉ đạo, số lượng thành viên nhiều, thành phần rộng nhưng nhiều ban hoạt động lại thiếu hiệu quả. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành rà soát, quyết định giải thể một số ban chỉ đạo và hợp nhất các ban chỉ đạo có chức năng tương đồng, đến nay còn lại 04 ban chỉ đạo, thành viên được tinh gọn.

Đối với các cơ quan cấp huyện, tháng 11/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra quyết định giải thể Chi bộ cơ sở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện để hợp nhất về Chi bộ Ban Tuyên giáo trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy. Tháng 7/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy ra quyết định phân công đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Ngày 02/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện đã quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện đã quyết định cho chuyển giao một phần nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ (trông giữ xe, bán vé, vệ sinh môi trường…) và 10 lao động hợp đồng của Ban Quản lý Chùa Hương cho Công ty cổ phần Hồng Lĩnh quản lý; dự kiến đến năm 2020 sẽ giải thể Ban Quản lý Chùa Hương và chuyển chức năng quản lý nhà nước về Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.

Tiến tới thực hiện việc sáp nhập các xã không đủ 2 tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo và hoàn thành việc sáp nhập các trường mầm non, tiểu học và trạm y tế của xã Song Lộc và xã Trường Lộc, xã Khánh Lộc và xã Vĩnh Lộc; sáp nhập 04 thôn thành 02 thôn tại các xã Thuần Thiện và Vĩnh Lộc;  hợp nhất Văn phòng Đảng ủy xã với Văn phòng Ủy ban nhân dân xã thành Văn phòng xã của 23 xã, thị trấn. Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đang chỉ đạo các đơn vị này quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, lấy ý kiến đội ngũ cán bộ cốt cán, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Đề án sáp nhập xã  gắn với xây dựng nông thôn mới.

Khánh thành Trung tâm Hành chính công huyện Can Lộc

Thời gian tới, huyện Can Lộc tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Thứ hai, thực hiện giảm 50% trong chỉ tiêu giảm 10% biên chế cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sắp xếp giảm dần số lượng cấp phó ở các ban, phòng, đoàn thể; Chuyển và tiếp nhận các chức năng có tính chất quản lý nhà nước ở các đơn vị sự nghiệp về các phòng để các đơn vị sự nghiệp công không thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu, hợp nhất, chuyển giao chức năng các tổ chức hội có tính chất tương đồng gắn với cơ chế tự chủ về tài chính theo pháp luật. Rà soát, xây dựng phương án, lộ trình cụ thể giảm số lượng cấp phó các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy.

Thứ ba, thực hiện lộ trình tự chủ một phần kinh phí ở một số trường mầm non, trung học cơ sở có điều kiện; ban hành cơ chế tạo điều kiện hình thành trường mầm non tư thực trên địa bàn thị trấn Nghèn và ở một số xã có điều kiện. Tiếp tục sắp xếp mô hình liên trường học trong các bậc học, trước hết ở bậc tiểu học với trung học cơ sở và mầm non với tiểu học có quy mô nhỏ. Bố trí kế toán trường học theo mô hình liên trường; chuyển nhân viên Y tế học đường ở các trường học về các trạm y tế xã.

Thứ tư, thực hiện sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bố trí kiêm nhiệm, liên thông giữa các khối cán bộ, công chức cấp xã, tiếp tục chủ trương cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phân công làm bí thư, thôn trưởng.

Thứ năm, tiến hành sáp nhập các thôn, tổ dân phố có dưới 200 hộ dân ở những nơi có điều kiện; phấn đấu giảm số thôn, xóm từ 212 hiện nay xuống còn 164 thôn, xóm (giảm 48 xóm, bình quân hơn 2 thôn/xã - nếu cộng cả 69 thôn đã giảm trước đây thì từ 2012 đến nay giảm 117 thôn/ bình quân 5 thôn xã). Phấn đấu đến năm 2021, người hoạt động không chuyên trách và các nhóm nhiệm vụ khác ở thôn từ 2.595 người hiện nay xuống còn 1.249 người (giảm 1.346 người, bình quân 8,2 người/xóm).

Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính quyền điện tử. Tổ chức thực hiện mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp huyện, cấp xã khi có đủ điều kiện cơ sở, vật chất, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ bảy, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Võ Quang Đạt - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc