Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí quý I năm 2019
EmailPrintAa
16:12 05/04/2019

Sáng ngày 04/4/2019, Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí quý I năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; quán triệt Chỉ thị số 26- CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy phát biểu kết luận

Quý I năm 2019, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm quán triệt và tổ chức thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các bộ, công chức và lực lượng vũ trang. Xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng năm 2019; tiếp tục thực hiện tốt quy chế hoạt động của khối nội chính Thị ủy, quy chế phối hợp liên ngành. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và đạt những kết quả thiết thực. Lực lượng chức năng huy động lực lượng, phương tiện thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện công khai minh bạch các chế độ, chính sách, tài chính tại các đơn vị; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trên tất cả các lĩnh vực, xử lý các trường hợp vi phạm đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng trên địa bàn cơ bản ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn còn một số hạn chế, như: Việc cung cấp thông tin nhằm định hướng dư luận đối với một số vụ việc, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm chưa kịp thời. Tội phạm trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội, vi phạm về môi trường có biểu hiện gia tăng, tiềm ẩn phức tạp. Công tác quản lý lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn một số hạn chế.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đề nghị các cấp, các cơ quan khối cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân đối với âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Các ngành trong khối nội chính kịp thời xử lý những thông tin có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh môi trường, an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo... và các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các lĩnh vực nhạy cảm, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu một số đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp các ngành trong khối nội chính; công tác tiếp dân, đối thoại của người đứng đầu, hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân.

Đặng Thị Lý, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc