Thành lập Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 tại thị xã Hồng Lĩnh
EmailPrintAa
15:53 15/03/2016

Ngày 09/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 585/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1. Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 nằm trên địa bàn phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, có diện tích 45 ha, tiếp giáp với suối Cựa Trâm và hành lang khe Nhà Trò (thuộc núi Hồng Lĩnh).
 
                  Bản đồ định hướng không gian phát triển đô thị Hồng Lĩnh

Việc thành lập Cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả các nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, phát triển các ngành nghề phù hợp; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và tăng thu ngân sách trên địa bàn. Dự kiến thu hút đầu tư và di dời vào Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 đa ngành nghề, trọng tâm là: Sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, gia công cơ khí, chế biến nông lâm sản, sản đồ dùng dân dụng, bao bì…

Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh; hoạt động theo Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh có trách nhiệm tổ chức đầu tư và thu hút nhà đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng; thu hút doanh nghiệp vào đầu tư; hướng dẫn, di dời các cơ sở sản xuất vào Cụm công nghiệp; chủ trì, thống nhất với các sở, ngành liên quan về hình thức tổ chức quản lý cụm và các hoạt động đầu tư trong Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 theo đúng quy định  pháp luật. Các sở, ban, ngành, liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh trong việc quản lý các hoạt động liên quan đến Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 (đất đai, quy hoạch, thu hút đầu tư…) đảm bảo hiệu quả.

Như vậy, tiếp sau Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp làng nghề Trung Lương và Cụm sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Lam Hồng, Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 với vị trị nằm ở phía Nam sẽ tăng cường thu hút đầu tư, góp phần đưa thị xã Hồng Lĩnh sớm trở thành đô thị loại III và là trung tâm kinh tế phía Bắc của tỉnh.

Đặng Ngọc Bảo - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc