TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 843-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 843-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 843-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy định số 682-QĐ/TU, ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cho ý kiến triển khai thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, bàn về công tác cán bộ và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Ngày ban hành 05/11/2019 Ngày hết hạn 08/11/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm