TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 847-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 847-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 847-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII, Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và một số nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành.
Ngày ban hành 18/11/2019 Ngày hết hạn 21/11/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại