TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 848-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 848-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 848-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, các chủ trương, nghị quyết của tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế; nghe và cho ý kiến về báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy định số 682-QĐ/TU, ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
Ngày ban hành 19/11/2019 Ngày hết hạn 23/11/2019
Người ký Nguyễn Thanh Điện Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm

Văn bản cùng loại