Huyện Đức Thọ tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017
EmailPrintAa
16:33 22/01/2018

Sáng ngày 20/01/2018, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Đức Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo và các ý kiến thảo luận, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 trong điều kiện có nhiều khó khăn hơn các năm trước,  nhưng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự tham gia, đóng góp tích cực của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân nên huyện Đức Thọ đã đạt được kết quả: Xây dựng mới 174 mô hình kinh tế có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm; thành lập mới 21 doanh nghiệp, 21 hợp tác xã, 35 tổ hợp tác; huy động nguồn lực đạt 411 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp tiền mặt, ngày công, hiến đất trị giá 54,3 tỷ đồng); xây dựng 84 km đường giao thông, 16,5 km rãnh thoát nước khu dân cư, 21 km kênh mương, 11 nhà văn hóa thôn...; số tiêu chí tăng thêm năm 2017 là 80 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí nông mới toàn huyện đạt được là 462/540 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 17,1 tiêu chí; có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 16/25 xã. Việc xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu diễn ra sôi nổi tại tất cả các xã, thị trấn, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, bộ mặt nông thôn khởi sắc; có 27 khu dân cư kiểu mẫu, 105 vườn mẫu đạt chuẩn, 778 vườn hộ được chỉnh trang; xây dựng, trồng trên 18,8 km hàng rào xanh. Nhiều khu dân cư trở thành điểm tham quan, học tập của du khách, các địa phương trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, thị trấn Đức Thọ từng bước được xây dựng đạt chuẩn đô thị văn minh: Chỉnh trang, nâng cấp 7,9 km đường giao thông; gắn tên 15 tuyến đường, 300 biển số nhà...

Tuy vậy, Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vẫn còn một số hạn chế, như: Công tác tuyên truyền tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại các xã chưa đồng đều; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, huy động nguồn lực trong nhân dân chưa đáp ứng nhu cầu. Việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện một số tiêu chí, nội dung theo ngành, lĩnh vực chưa sâu sát, cụ thể; chưa kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho cơ sở.

Mô hình rau sạch tại xã Đức Dũng

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất: Phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc cho các thành viên Ban chỉ đạo, ban quản lý, ban giám sát, tổ công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp; tổ chức hội ý, giao ban hàng tuần tại các xã, thôn, xóm, nắm tiến độ, những khó khăn, vướng mắc... để kịp thời bổ cứu chỉ đạo thực hiện. Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới sát với thực tế; các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể có kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể đến các tổ chức chi hội, chi đoàn. Tổ chức sinh hoạt Nhân dân, chi hội, chi đoàn thôn xóm ít nhất 1 lần/tháng để bàn và triển khai nhiệm vụ.

Thứ hai: Tuyên truyền có chiều sâu theo từng lĩnh vực; hình thức tuyên truyền đa dạng, nội dung cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, vận dụng linh hoạt phù hợp với từng địa phương, từng thời điểm, gắn công tác tuyên truyền với công tác “Dân vân khéo”, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba: Đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực, đặc biệt là huy động con em xa quê, lồng ghép các chương trình, dự án…, đồng thời ban hành các cơ chế chính sách kịp thời, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong huy động nguồn lực, Nhân dân bàn bạc, giám sát việc thực hiện các công trình, dự án.

Thứ tư: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh, bổ cứu phương pháp tổ chức thực hiện tại cơ sở. Nếu xét thấy cán bộ chủ chốt ở cơ sở không đáp ứng nhiệm vụ phải luân chuyển, bổ sung, thay thế. Trong quá trình chỉ đạo cần linh hoạt, tránh máy móc, rập khuôn phù hợp với tình hình và điều kiện từng thời điểm, từng địa phương.

Thứ năm: Kịp thời biểu dương tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào hiến đất, hiến tài sản, đóng góp nguồn lực tạo phong trào thi đua giữa các hộ gia đình, các thôn xóm, các tổ chức, địa phương với nhau trong thực hiện  xây dựng nông thôn mới.

Năm 2018, huyện Đức Thọ phấn đấu 9 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới (100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới); các xã đã đạt chuẩn củng cố, duy trì bền vững các tiêu chí; tập trung xây khu dân cư kiểu mẫu tại tất cả các thôn, xóm. Cùng với việc kiên trì, quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phan Tiến Đạt - Văn phòng Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc