Xã Kỳ Giang sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
15:45 02/08/2019

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo của xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh) đã đổi mới rõ nét, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được nâng lên.

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện cùng Nhân dân xã Kỳ Giang làm đường giao thông

Kỳ Giang là một xã thuần nông, địa bàn rộng, nguồn thu còn khó khăn. Nhận thức được tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Kỳ Giang đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Cả xã chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng. Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với các ban, ngành cấp huyện tổ chức 52 lớp tập huấn cho 2.335 lượt người tham gia và 13 lớp đào tạo với 498 lượt người về xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Năm 2011, xã Kỳ Giang mới chỉ đạt 6/19 tiêu chí nông thôn mới, nhưng nhờ tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước và phát huy nội lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Kỳ Giang đã có bước chuyển mạnh mẽ. Đến năm 2017, xã đạt 20/20 tiêu chí nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 10,5 triệu đồng lên 36,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo từ 31,6% giảm còn 4,95% . Kết cấu hạ tầng được đầu tư, các khu dân cư thi đua xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Qua xây dựng nông thôn mới, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn được nâng lên; người dân tin tưởng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Qua thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xã Kỳ Giang rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, Chương trình xây dựng nông thôn mới phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, điều hành quyết liệt của chính quyền, phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, thể hiện quyết tâm chính trị cao, phát huy tính tiên phong, gương mẫu thực hiện của cán bộ, đảng viên để nhân dân noi theo.

Hai là, công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để Nhân dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới là dựa vào nội lực và do Nhân dân địa phương làm chủ.

Ba là, xây dựng đề án, kế hoạch sát đúng, phù hợp với điều kiện của xã, của thôn; có cơ chế chính sách cụ thể để khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, văn hóa xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Lựa chọn tiêu chí dễ để thực hiện trước, tiêu chí khó thực hiện sau. Tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng dân cư, huy động đóng góp của con em thành đạt làm ăn xa quê, của các doanh nhân, doanh nghiệp.

Bốn là, hàng năm phải xây dựng kế hoạch cụ thể duy trì, nâng cao chất lượng của các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Năm là, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng, động viên, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện trao tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của xã Kỳ Giang

Hiện nay, Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Giang đang tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng của các tiêu chí theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân nhân dân về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2020. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế bền vững, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại; nâng cao đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Trần Mạnh Hải (Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh)


    Ý kiến bạn đọc