Đảng ủy Quân sự tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận
EmailPrintAa
22:47 07/09/2022

Trong những năm qua, công tác dân vận đã được Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều mô hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, tạo sức lan tỏa trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết quân dân.

Lực lượng dân quân biển xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà trao tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển

Nhận thức rõ vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã cụ thể chủ trương của Đảng thành những mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa bàn. Cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt 5 nội dung xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ; tăng cường nắm tình hình cơ sở, nhất là địa bàn trọng điểm để tham mưu, xử lý hiệu quả các vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

Công tác bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác dân vận cho cán bộ, chiến sĩ nói chung và cấp ủy viên, chiến sĩ dân vận nói riêng được quan tâm, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động. Cấp ủy viên, chiến sĩ dân vận ở các đơn vị luôn được củng cố, kiện toàn đủ về cơ cấu, số lượng, chất lượng tốt, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả thiết thực; các cơ quan, đơn vị đã kiện toàn 24 “Tổ công tác dân vận” với gần 130 chiến sĩ.

Cấp ủy các cấp đã xây dựng và nhân rộng được 32 mô hình điểm “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Tiêu biểu có mô hình “Đỡ đầu các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới” của cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; “Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển” của Phân đội đảo Sơn Dương (Phòng Tham mưu); “Phát triển khu hậu cần gắn với bảo vệ đất quốc phòng” của các huyện, thành phố, thị xã; “Mô hình giúp Nhân dân thị trấn Xuân An thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” (Đảng bộ Quân sự huyện Nghi Xuân); “Lực lượng dự bị động viên huấn luyện tập trung kết hợp làm công tác vận động quần chúng” (Đảng bộ Quân sự huyện Cẩm Xuyên); “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo” (Hội Phụ nữ Quân sự tỉnh); “Giúp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhămxay xếp đặt kho vũ khí, sửa chữa phương tiện kỹ thuật” (Đội C - Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)... Các mô hình đã thực sự tạo lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở các địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 giúp Nhân dân xã Hương Lâm, huyện Hương Khê xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc nắm tình hình có lúc chưa kịp thời; công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy duy trì, tổ chức hoạt động công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt có mặt hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp của một số đơn vị cơ sở với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn chưa thường xuyên; triển khai một số nội dung công tác dân vận chưa gắn với các hoạt động của các đoàn thể ở địa phương.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận,  đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Nghị quyết số 49-NQ/QUTW, ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, vai trò chỉ đạo của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện phong trào thi đua ở cơ sở. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong lực lượng vũ trang tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào tôn giáo. Tham gia có hiệu quả Phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, làm chủ...

Cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động giữa cơ quan quân sự với các ngành, đoàn thể địa phương; chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân vận, đội ngũ cán bộ cấp ủy viên, chiến sĩ dân vận các cấp; làm tốt công tác sơ, tổng kết, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, trong đó quan tâm khen thưởng các đơn vị cơ sở, cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số.

Lê Xuân Liệu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc