Huyện Thạch Hà bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4
EmailPrintAa
16:51 27/09/2016

Thực hiện kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2016, trong hai ngày 26 - 27/10/2016, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Thạch Hà tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa XXI cho 131 học viên thuộc đối tượng 4 (cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức thuộc huyện; cán bộ cấp ủy, đảng viên thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, cán bộ, đảng viên các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện không thuộc diện đối tượng 1,2,3).
 
Các đại biểu và học viên dự lớp học  

Các đối tượng được nghe nội dung cơ bản của 7 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các luật về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Qua bồi dưỡng nhằm phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm tự giác trong việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh.

Trên cơ sở nắm chắc nội dung các kiến thức, các học viên đã viết bài thu hoạch nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo chất lượng. Ban Tổ chức lớp học đề nghị các học viên vận dụng những kiến thức được trang bị vào tình hình thực tiễn công tác, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của bản thân, chủ động đề xuất, tham mưu các giải pháp thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Phan Hương


    Ý kiến bạn đọc