Phối hợp tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng
EmailPrintAa
17:18 02/05/2018

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhiều áp lực lớn trong chỉ đạo, điều hành do ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, các đợt lũ lụt vào những tháng cuối năm 2016, các cơn bão trong năm 2017 (nhất là bão số 10 đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh); sản xuất nông nghiệp thiệt hại lớn; nguồn lực đầu tư phát triển khó khăn trong khi phải tập trung giải quyết nhiều nhiệm vụ phát sinh cấp bách; an ninh trật tự diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; sự phối hợp của các tỉnh, nhất là tỉnh Nghệ An và Quảng Bình; sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, Hà Tĩnh từng bước vượt qua khó khăn, ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu dự Hội nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018 giữa Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và văn phòng các tỉnh trên địa bàn

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự - quốc phòng, công tác đảm bảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các lực lượng vũ trang của tỉnh tăng cường nắm, dự báo tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình có nhiều diễn biến mới phức tạp. Tổ chức huấn luyện quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, diễn tập khu vực phòng thủ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống bão lụt; bảo đảm an ninh, an toàn trong các ngày nghỉ lễ, các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn.

Kết quả trên có sự đóng góp tích cực của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (gọi chung là các văn phòng cấp tỉnh) đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, phục vụ hiệu quả, kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền tỉnh.

Đặng biệt, các văn phòng cấp tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và văn phòng các tỉnh thuộc Quân khu tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, nổi bật là: Chủ động tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền tỉnh đề ra chủ trương, kế hoạch công tác sát với tình hình thực tiễn; tham mưu, phối hợp thực hiện các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, của Đảng ủy Quân khu, của cấp ủy, chính quyền, nhất là tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp tham mưu thực hiện nghiêm các quy định về sẵn sàng chiến đấu; tham mưu củng cố khu vực phòng thủ, diễn tập khu vực phòng thủ, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Các văn phòng thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin. Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu thông báo tình hình, gửi các nghị quyết, kế hoạch, văn bản quan trọng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cho văn phòng các tỉnh để xếp lịch công tác và tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả. Ngược lại, các văn phòng chủ động khâu nối, chuẩn bị tốt nội dung, chương trình để lãnh đạo tỉnh làm việc, báo cáo, trao đổi tình hình với lãnh đạo Quân khu để thống nhất chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đảm bảo an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ và trách nhiệm trong phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin với Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và văn phòng các tỉnh trong khu vực được thực hiện tốt, kịp thời thông báo khi phát hiện các vấn đề tiềm ẩn diễn biến phức tạp để lãnh đạo Quân khu và các tỉnh nắm bắt, phân tích, dự báo sát tình hình; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các phương án ứng phó các tình huống; ngăn ngừa, trấn áp, xử lý tình huống ngay từ khi mới phát sinh, không để diễn biến phức tạp. Chủ động kết nối, phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp đón và làm việc trong các chuyến công tác của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, các ban, bộ ngành Trung ương… về thăm làm việc. Phối hợp có hiệu quả trong công tác ngoại biên, các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là với các tỉnh của nước bạn Lào có chung đường biên giới Việt Nam - Lào.

Dự báo tình hình của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, Quân khu 4 nói chung thời gian tới bên cạnh thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn phát sinh diễn biến phức tạp. Để đảm bảo ổn định tình hình, yên dân, các văn phòng tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quân khu tập trung tham mưu thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất , phối hợp tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh.

Thứ hai , tham mưu quán triệt sâu sắc cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và từng cá nhân người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ, toàn diện, kết hợp chặt chẽ cả 5 nội dung xây dựng cơ sở, nhất là cơ sở chính trị ở vùng giáo.

Thứ ba , cung cấp thông tin kịp thời; phân tích, dự báo sát tình hình; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các phương án ứng phó các tình huống; ngăn ngừa, trấn áp, xử lý tình huống ngay từ khi mới phát sinh, không để diễn biến phức tạp.

Thứ tư , xây dựng, nâng cao chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực và tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Bổ sung, hoàn thiện các phương án sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, cháy rừng. Nhất là phối hợp tham mưu tốt các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.

Thứ năm , chú trọng phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Triển khai xây dựng đường hầm trong khu căn cứ hậu phương của tỉnh và đường hầm trong khu căn cứ chiến đấu.

Thứ sáu , tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; giải quyết các tồn đọng, vướng mắc, đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục giám sát chặt chẽ Dự án Formosa.

Đặng Ngọc Bảo - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc