Đảng bộ trường Đại học Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017
EmailPrintAa
10:22 06/07/2015

Năm 2015 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đón chào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước đó là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hoà chung trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước, thực hiện tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị; Kế hoạch 137 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường (Khoá III), nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xác định, công tác tuyên truyền đại hội là một nhiệm vụ quan trọng góp phần vào việc tổ chức thành công đại hội, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã chỉ đạo và tổ chức phổ biến, tuyên truyền và quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh uỷ sâu rộng tới tận cán bộ, đảng viên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị như: chào cờ, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ thường kỳ. Ngoài việc phổ biến, truyên truyền đại hội trong các đợt sinh hoạt chính trị, Đảng ủy còn chỉ đạo Ban Tuyên giáo, các chi bộ thực hiện công tác tuyên truyền đại hội qua các hình thức treo băng rôn khẩu hiệu, pa nô, áp phích; khuyến khích cán bộ, đảng viên viết bài trên trang Website, bố trí các câu khẩu hiệu tuyên truyền đại hội trên trang mạng của đơn vị và trên trang mạng của Đảng bộ.

Về công tác chỉ đạo đại hội, Đảng ủy đã xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo công tác đại hội, như ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ đại hội; xây dựng kế hoạch rà soát quy hoạch cán bộ; rà soát chính trị nội bộ phục vụ đại hội Đảng các cấp; hướng dẫn công tác nhân sự, công tác đại hội chi bộ, đảng bộ; cách thức tổng hợp các ý kiến đóng góp cho văn kiện đại hội Đảng các cấp. Nhận thấy công tác chuẩn bị đại hội Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2014, 2015 nên Ban Thường vụ Đảng ủy đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn cụ thể để các chi bộ thực hiện tốt việc chuẩn bị cho đại hội chi bộ nhiệm 2015 - 2017, đồng thời chỉ đạo các Tiểu ban phục vụ Đại hội làm tốt phần việc được giao để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong quá trình chỉ đạo chuẩn bị cho công tác Đại hội, Ban Thường vụ đã chọn 02 chi bộ đại hội điểm là Chi bộ Khối Quản trị  - Thiết bị - Y tế Môi trường (đại diện cho các chi bộ thuộc khối phòng, ban, trung tâm) và Chi bộ Khoa Lí luận chính trị (đại diện cho các chi bộ thuộc khối khoa, bộ môn). Qua đại hội điểm, các cấp ủy đảng đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong khâu chuẩn bị, tổ chức đại hội chi bộ và công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ sắp tới.

Nhờ có sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự quan tâm triển khai thực hiện của các cấp uỷ chi bộ nên công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các chi bộ đều theo đúng hướng dẫn văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy. Các văn kiện đại hội chi bộ đã đánh giá toàn diện những ưu điểm trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ chính trị mà trọng tâm là hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ, công tác cán bộ; lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lãnh đạo việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; công tác xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức đoàn thể. Các chi bộ đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những việc chưa làm được trong nhiệm kỳ qua và đưa ra các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trên các lĩnh vực. Từ đó góp phần năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, đảng viên để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. 

Bên cạnh đó, công tác nhân sự của các chi bộ đảm bảo đúng định hướng và quy hoạch cán bộ. Nhân sự cấp ủy khóa mới của 14/14 chi bộ đã đảm bảo về cơ cấu, độ tuổi, phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác theo tinh thần Chỉ thị 36 và định hướng của Đảng ủy. Điều này thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, sự tin tưởng vào khả năng, năng lực lãnh đạo của cấp ủy khóa mới đối với cán bộ, đảng viên, sự lựa chọn định hướng đúng người, đúng việc của Ban Thường vụ Đảng ủy.

Tính đến ngày 24/4/2015, 14/14 chi bộ (đạt 100%) đã hoàn thành công tác đại hội. Nhìn chung, các chi bộ đã tổ chức đại hội đúng quy trình, hướng dẫn theo văn bản chỉ đạo của đảng ủy cấp trên. Các văn kiện đại hội, công tác nhân sự đảm bảo về nội dung, chất lượng, số lượng, cơ cấu. Có được thành công trong công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội chi bộ là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn cụ thể của tập thể Đảng ủy và trước hết là của Ban Thường vụ Đảng ủy. Để tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo và chuẩn bị đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          Một là, bám sát nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Đại hội Đảng các cấp để tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo công tác đại hội Đảng bộ Trường (Khóa III), nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hai là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Trường, làm cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, HSSV thấy được tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp, từ đó khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và cán bộ, giáo viên, HSSV nhà trường.

Ba là, tập trung chuẩn bị tốt các văn kiện đại hội và nhân sự cấp ủy Đảng bộ trường, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo về nội dung, số lượng, chất lượng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.

Bốn là, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trường đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn, tiến độ và kế hoạch đề ra.

Năm là, xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình toàn khoá và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá III).

Sáu là, cùng với việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại hội Đảng bộ, Đảng ủy cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2015 - đó là việc dạy và học; công tác tuyển sinh; công tác nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp.

 Phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giúp đỡ của các Ban Đảng Tỉnh ủy, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh nhất định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ (Khóa III) nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ đó góp phần vào sự thành công chung của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, quyết tâm xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh, xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh.

                                                                                        Nguyễn Thị Thoa - Trường Đại học Hà Tĩnh


    Ý kiến bạn đọc