Bảo đảm tinh gọn, khoa học và hiệu quả trong sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước
EmailPrintAa
16:58 13/02/2012

Chiều ngày 07/02, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức hội.

Để triển khai Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức hội, đồng thời ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện cũng như phân đoạn nhiệm vụ của từng quý và hướng dẫn các bước thực hiện và trách nhiệm của các cấp các ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự giao cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể từ từng tháng, từng quý trong việc sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị trực thuộc

Theo kế hoạch đến năm 2015, tỉnh ta sẽ hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức hội trên địa bàn toàn tỉnh. Theo lộ trình thực hiện, năm 2012, Hà Tĩnh sẽ thành lập Ban bồi thường, GPMB chuyên trách thuộc UBND huyện Lộc Hà, thành lập Đội quản lý trật tự đô thị thuộc UBND thị xã Hồng Lĩnh; kiện toàn tổ chức lại một số đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; bổ sung và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở GD và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phân cấp 12 Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuyển về UBND cấp huyện; bổ sung, hợp nhất, chuyển tiếp một số nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn đối với các phòng ban cấp huyện; giải thể và chuyển sang tự chủ 100% đối với một số đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Sở TNMT; thành lập, kiện toàn và tổ chức lại một các đơn vị trực thuộc Sở TNMT, Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch…

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự lưu ý với Ban chỉ đạo Cần nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng lộ trình, tiếp tục kiện toàn lại Ban chỉ đạo, có chính sách sắp xếp lại lực lượng lao động, viên chức dôi dư vị sau khi sắp xếp, kiện toàn và có sự đóng góp ý kiến của các Sở ban, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành, Ban quản lý dự án và tổ chức hội phải xuất phát từ thực trạng bộ máy tổ chức tỉnh, đảm bảo tính khoa học, hiệu quả. Các đơn vị, tổ chức phải được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hợp lý, hiệu quả, thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự giao cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể từ từng tháng, từng quý trong việc sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị trực thuộc; đề nghị Ban chỉ đạo phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền thông báo liên tục, rộng rãi lộ trình, kế hoạch sắp xếp lại các cơ quan hành chính và tổ chức hội để thống nhất nội dung, tạo ra sự đồng thuận cao trong toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc