Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia ý kiến về sửa đổi Hiến pháp năm 1992
EmailPrintAa
15:43 30/03/2012

  

 Ngày 29-3, tại Hà Nội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự chủ trì của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Ủy ban; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch Ủy ban.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, trên cơ sở tổng kết,  đánh  giá  thi  hành Hiến pháp năm 1992, bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 phù hợp với tình hình mới nhằm thể chế hóa kịp thời đường lối, chủ trương, các chính sách lớn của Đảng được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011). Đồng chí cũng cho biết, quán triệt chủ trương của Đảng, các cơ quan, tổ chức hữu quan, các ngành, các cấp đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai công tác tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992. Tiếp thu những ý kiến đánh giá của các tổ chức, các nhà khoa học, các chuyên gia, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã đưa ra một số vấn đề về sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp năm 1992. Với thái độ trân trọng, Ủy ban sẽ lắng nghe ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đóng góp hôm nay, nghiên cứu, tiếp thụ. Tới đây, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng sẽ xem xét, cân nhắc, quyết định những nội dung sẽ sửa đổi trong Hiến pháp năm 1992.

Tại hội nghị này, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham gia ý kiến về báo cáo Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và Báo cáo một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.


    Ý kiến bạn đọc