Đẩy mạnh thực hiện mua và đọc báo Đảng
EmailPrintAa
09:39 12/04/2012

Từ khi thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị “Về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, việc đặt mua báo và tạp chí của Đảng ở các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước có bước chuyển biến rõ nét, cả về số lượng và chất lượng.

Ban Biên tập các báo, tạp chí của Đảng, từ Trung ương đến tỉnh ủy, thành ủy cũng chú trọng đến nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, cải tiến quy trình xuất bản, phương thức phát hành.

Chiều 11/4, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng chủ trì Hội nghị.
Nguồn thông tin bổ ích
Theo báo cáo tổng kết của Ban Tuyên giáo Trung ương, ở giai đoạn trước năm 1996, việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng bao gồm (báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo Đảng địa phương) tuy được các cấp ủy đảng quan tâm, nhưng do điều kiện cụ thể của từng đảng bộ, chi bộ, nên việc thực hiện không thống nhất.
Một số chi bộ ở nông thôn, vùng miền núi, dân tộc, biên giới, hải đảo… do điều kiện khó khăn, cả về kinh phí, cả về phát hành, nên số lượng đặt mua còn hạn chế, không ít chi bộ, đảng bộ cơ sở “trắng” báo, tạp chí của Đảng.
Tuy nhiên, sau khi có Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, tất cả các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đều tiến hành quán triệt nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Chỉ thị, ban hành chỉ thị, kế hoạch tổ chức thực hiện đến tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.
Cùng với việc chỉ đạo đặt mua và đọc báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, các tỉnh ủy, thành ủy còn chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc đặt mua và đọc báo của đảng bộ mình, hàng năm đều tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, bổ sung giải pháp cần thiết. Nhờ đó, công tác đặt mua và đọc báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo đảng bộ địa phương từng bước đi vào nề nếp, số lượng tăng dần hàng năm.
Số lượng báo Nhân dân hàng ngày phát hành qua Bưu điện cũng tăng nhanh từ 57,5 triệu tờ (1996) tăng lên 65,3 triệu tờ (năm 2006).
Công tác phát hành của Tạp chí Cộng sản cũng có nhiều chuyển biến, năm 1996 đạt 1,2 triệu bản; năm 2007 đạt hơn 1,6 triệu bản; năm 2010 lên tới hơn 2 triệu bản.
Các báo, tạp chí của Đảng đã thực sự là nguồn thông tin bổ ích, là tài liệu tuyên truyền quan trọng giúp các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là vùng nông thôn, vùng dân tộc, miền núi nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới, là nhân tố quan trọng của công tác tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Tiếp tục nâng cao chất lượng báo Đảng
Tuy nhiên, theo báo cáo, việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW còn có những hạn chế và khó khăn, có địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, tỷ lệ phát hành báo, tạp chí của Đảng trên tổng số tổ chức cơ sở Đảng còn thấp.
Lý do được nêu ra là thiếu kinh phí mua báo, đã đọc báo, tạp chí của Đảng và tìm kiếm nhiều thông tin bổ ích trên mạng Internet. Các chi bộ trường học, khu dân cư, khối doanh nghiệp đặt mua báo còn rất hạn chế.
Nhiều địa phương, đặc biệt là các xã ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cho rằng, tuy kinh phí mua báo Đảng theo tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW đã được cân đối trong nguồn cấp hàng năm nhưng do yêu cầu chi một số nhiệm vụ khác còn cấp thiết hơn nên đã sử dụng sai mục đích ban đầu.
Việc đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại nhiều chi bộ, cơ quan, đơn vị chưa đi vào nề nếp, chưa trở thành nhu cầu thiết thực của cán bộ, đảng viên, quần chúng, hiệu quả chưa cao.
Do đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài, mang tính quyết định của các báo, tạp chí của Đảng, từ Trung ương đến các địa phương là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung các số báo, tạp chí, ấn phẩm, chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, bài viết, tin tức, hình ảnh; đổi mới cách thức thông tin, hình thức trình bày, chất lượng in ấn, lý giải một cách kịp thời, chính xác, thỏa đáng các vấn đề, sự việc quan trọng, bức xúc đang đặt ra.
Báo, tạp chí của Đảng phải mang đậm tính đảng, tính chiến đấu, tính văn hóa, tính nhân dân, tính hấp dẫn; phải nâng cao khả năng định hướng, chi phối thông tin, chi phối dư luận xã hội…
Nhận thức đúng về việc mua, đọc và làm theo báo Đảng
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, Đảng ta luôn xác định báo chí cách mạng là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực trong công tác vận động, tuyên truyền, cổ vũ và tổ chức phong trào cách mạng. Trong đó báo, tạp chí của Đảng ở Trung ương và các địa phương đóng vai trò nòng cốt.
Để tiếp tục triển khai tốt Chỉ thị số 11-CT/TW, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần tiếp tục nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới.
Trên cơ sở đó, tiếp tục quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vẫn là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của tổ chức đảng các cấp hiện nay… Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác xuất bản, phát hành và sử dụng có hiệu quả báo, tạp chí của Đảng… Chấn chỉnh và khắc phục tình trạng một số cơ sở sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng không đúng mục đích.
Để báo, tạp chí của Đảng, nhất là báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản xứng đáng là nòng cốt, ngọn cờ chính trị tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí; là món ăn tinh thần bổ ích không thể thiếu trong xã hội; là tài liệu cho các cấp ủy và cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập, vận dụng trong công tác thì thông tin trên báo, tạp chí của Đảng phải nhanh nhạy, chính xác, định hướng rõ ràng; tăng cường các thể loại chính luận phân tích sâu sắc, thấu đáo, khách quan về các vấn đề dư luận đang quan tâm, nhất là quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đồng chí Lê Hồng Anh cũng yêu cầu, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát hành báo chí. Một số giải pháp góp phần đưa báo, tạp chí của Đảng đến đông đảo nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo như: điều chỉnh giá cước phục vụ phát hành báo chí công ích; mở thêm điểm in báo, tạp chí ở phía Nam; cơ chế hỗ trợ cho công tác phát hành; đưa báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản vào danh mục báo chí được hưởng chính sách hỗ trợ thông tin báo chí phục vụ miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn…
Nhân dịp này Ban Tuyên giáo Trung ương đã khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị.

    Ý kiến bạn đọc