Đề xuất các nội dung đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng
EmailPrintAa
16:31 24/04/2012

Sáng 23/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Biên tập Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng” đã tổ chức phiên họp lần thứ I, cho ý kiến về dự thảo Đề cương và Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án.
Đồng chí Nguyễn Thái Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án chủ trì phiên họp.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thái Bình cho biết, Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng” là một Đề án quan trọng nhằm đề xuất các nội dung đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chung.
Đề án được xây dựng dựa trên các căn cứ: Kết luận của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 yêu cầu “Mở rộng việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng ở tỉnh, thành phố và cấp vụ ở các bộ, ngành Trung ương, xem xét đưa vào quy hoạch và thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng theo quy hoạch”. Đề án cũng được xây dựng dựa trên căn cứ Văn kiện Đại hội XI; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XI), trong đó có nội dung “cấp trưởng có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó; thí điểm chế độ tiến cử, chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý”. Đề án cũng được xây dựng dựa trên căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011, trong đó có nội dung “thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ trưởng và tương đương (ở trung ương), giám đốc sở và tương đương (ở địa phương) trở xuống”.
Trình bày dự thảo đề cương Đề án, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: Việc xây dựng Đề án là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công chức, công vụ; đổi mới về tư duy, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ, góp phần thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khắc phục những hạn chế của phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng hiện nay.
Phạm vi của Đề án là nghiên cứu đổi mới tuyển chọn lãnh đạo giữ các chức danh, chức vụ quản lý như: Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng; Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở; Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (gọi tắt là cấp vụ, cấp phòng) trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thuộc hệ thống chính trị.
Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, quan điểm của việc triển khai thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng là đảm bảo sự lãnh đạo cấp ủy, tổ chức Đảng có thẩm quyền trong công tác tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong tuyển chọn; gắn đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng với đổi mới công tác quy hoạch và đánh giá công chức; đảm bảo những người được tuyển chọn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng theo quy định hiện hành. Mặt khác, đề cao thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc giới thiệu, đề cử cấp phó; đảm bảo thu hút người có tài, có đức giữ chức danh lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng theo nguyên tắc cạnh tranh.
Đáng lưu ý, Đề cương Dự án đã đưa ra các nội dung đổi mới cách tuyển chọn bao gồm: Hoàn thiện, bổ sung các quy định hiện hành về bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng; thực hiện thi tuyển cạnh tranh tuyển chọn Vụ trưởng, Giám đốc Sở, Trưởng phòng; thực hiện lãnh đạo cấp trên trực tiếp tiến cử Vụ trưởng, Giám đốc Sở, Trưởng phòng; thực hiện cơ chế Vụ trưởng, Giám đốc Sở, Trưởng phòng giới thiệu đề cử Phó vụ trưởng, Phó Giám đốc sở, Phó trưởng phòng.
Theo Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án, trong tháng 5-6/2012, Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Biên tập Đề án sẽ tổ chức đi khảo sát, đánh giá việc thực hiện bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng tại các cơ quan trong hệ thống chính trị; từ tháng 7-8/2012, sẽ tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài về tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng. Đến tháng 11/2012 sẽ xây dựng Tờ trình để trình Bộ Chính trị./.

    Ý kiến bạn đọc