Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 8-2018
EmailPrintAa
16:14 31/07/2018

Chiều 30-7-2018, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Trong tháng 7-2018, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là:

Tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai Kế hoạch thực hiện các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị; đề xuất việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị trực thuộc. Một số địa phương đã chủ động thực hiện việc nhất thể hóa chức danh ở cấp huyện; sáp nhập các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; ban thường vụ cấp ủy trực thuộc chủ động đề xuất việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động rà soát, đăng ký lộ trình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Tăng cường kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đang tích cực triển khai Kế hoạch số 148-KH/BTCTW, ngày 18-5-2018 về kiểm tra chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 tại 15 địa phương, đơn vị và đã hoàn thành công tác kiểm tra tại 7/15 đơn vị. Ban tổ chức cấp ủy các cấp chủ động tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các cấp ủy trực thuộc.

Tích cực tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Quyết định số 2474-QĐ/TW về ban hành tạm thời Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; Quyết định số 2475-QĐ/TW về thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng gắn với vị trí việc làm. Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực phối hợp, trao đổi, giải đáp, tháo gỡ các vấn đề địa phương còn vướng mắc trong quá trình thực hiện liên quan đến việc sắp xếp tổ chức của các đơn vị có ảnh hưởng đề việc triển khai đề án vị trí việc làm.

Hoàn thiện, trình Ban Bí thư Đề án Sửa đổi Quy định số 219-QĐ/TW,Quy định số 220-QĐ/TW của Ban Bí thư về Chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc (bao gồm cả ban nội chính) tỉnh ủy, thành ủy và huyện ủy, quận ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ về tổ chức, bộ máy. Các địa phương tích cực, chủ động triển khai thí điểm sáp nhập một số cơ quan, đơn vị, trong đó có sáp nhập đơn vị hành chính cấp thôn, xã.

Tiếp tục tham mưu bổ sung, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu bầu cử đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy các cấp quản lý; kiện toàn nhiều vị trí lãnh đạo cấp tỉnh tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp tục phối hợp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ công tác rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo phân cấp tại Quy định 105-QĐ/TW đối với cán bộ diện cấp ủy trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Trình Bộ chính trị Hướng dẫn Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tham mưu cấp ủy thực hiện các nghiệp vụ về công tác đảng viên theo đúng quy định, hướng dẫn. Trong đó, tiếp tục tham mưu cấp ủy tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2-2-2008 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” từ cấp cơ sở đến cấp huyện. Toàn Ngành đã phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thiện, tham mưu ban hành Hướng dẫn "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".  Hoàn thành 2 đề án và tiếp tục thực hiện các đề án được giao về công tác đảng viên.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng, triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 trong toàn hệ thống chính trị; trao đổi thống nhất về phương pháp, nội dung và đề tài để phóng viên các cơ quan báo chí địa phương nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 và Trung ương 7 (khóa XII) trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong tháng 8-2018, toàn Ngành tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Toàn Ngành tiếp tục  tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2. Khẩn trương triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao bảo đảm chất lượng và tiến độ.

3. Chủ động tham mưu cấp ủy các cấp thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã ban hành; tập trung vào việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Tiếp tục Kế hoạch số 148-KH/BTCTW, ngày 18-5-2018 về kiểm tra chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 tại một số địa phương, đơn vị.

4. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế. Phối hợp bố trí, sắp xếp cán bộ thuộc 3 Ban Chỉ đạo (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

5. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế; trình Bộ Chính trị Đề án bổ sung, sửa đổi Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương. Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai và thực hiện các Quyết định số 2474-QĐ/BTCTW, Quyết định số 2475-QĐ/BTCTW liên quan đến vị trí việc làm của Ngành.

6. Rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm chuẩn bị cho công tác nhân sự nhiệm kỳ tới. Tiếp tục làm tốt công tác nhân sự thường xuyên; hoàn thành việc rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ diện Trung ương, diện ban thường vụ quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đảm bảo đúng quy định.

7. Hoàn thiện đề án tổng kết Chỉ thị số 36 ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó tham mưu ban hành Chỉ thị mới về đại hội đảng đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội, đồng thời triển khai tổng kết, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

8. Tiếp tục hoàn thiện Đề án Chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; phối hợp xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

9. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, nhất là triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tham mưu đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với tình hình mới.

10. Tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung hoàn thiện Hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm.

11. Tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi nội bộ chưa thống nhất, có biểu hiện mất đoàn kết, để kịp thời có biện pháp xử lý. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy định.

12. Chủ động, tích cực triển khai hiệu quả Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ 3 - năm 2018 với phương châm “ lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực ”, “ lấy cái đẹp dẹp cái xấu ”, chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 7 vừa qua. Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, nghị quyết đại hội đảng các cấp và căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Tích cực, chủ động thực hiện các nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác tổ chức xây dựng đảng vừa khó vừa nhạy cảm, các cấp ủy, tổ chức đảng và những người làm công tác tổ chức cần quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong tổ chức cũng như trong nhân dân. Tích cực tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách hợp lý, trong đó quan tâm sắp xếp, tinh giản biên chế ở cấp xã; làm tốt công tác đánh giá cán bộ và rà soát đội ngũ cán bộ. Chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ các cấp theo hướng tổ chức khám chữa bệnh tại nhà. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng; tích cực hưởng ứng, triển khai có hiệu quả Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018.

Nguồn: xaydungdang.org.vn


    Ý kiến bạn đọc