Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11/2020
EmailPrintAa
16:45 12/11/2020

Sáng ngày 12/11/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bằng hình thức trực tuyến đến gần 500 điểm cầu trong cả nước, trong đó có 03 điểm cầu Trung ương được kết nối từ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh

Điểm cầu Hà Tĩnh do đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì; tham dự có các đồng chí báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện các sở, ngành, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề “Kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Tính đến hết ngày 28/10/2020, toàn bộ 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó, 12 đồng chí được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển trong năm 2020 đều đắc cử, tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025; 22 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy là những cán bộ lần đầu đắc cử, 41 đồng chí tái đắc cử, 27 đồng chí không phải là người địa phương, 29 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, 12 người là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; nhiều đồng chí bí thư tỉnh ủy sinh sau năm 1970 được quy hoạch, đào tạo cơ bản trong đó có 28 đồng chí bí thư dưới 50 tuổi Kết quả trên cho thấy, một trong những thành công nổi bật của các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương vừa qua là công tác nhân sự đã được chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng và chặt chẽ. Kết quả bầu cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự với tỷ lệ phiếu bầu cao, nhiều đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt đạt số phiếu tuyệt đối 100%.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể có đối với tình hình quốc tế và khu vực.

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị và định hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, báo cáo viên các cấp quan tâm tuyên truyền sâu rộng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung giới thiệu những nội dung cốt lỗi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII; nêu bật những thành tựu của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, đặc biệt là kết hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng; phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng; tập trung chỉ đạo và tích cực tham gia công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, nhất là về công tác nhân sự Đại hội. Bên cạnh đó, cần tập trung tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan; đặc biệt quan tâm tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đồng thời phát động phong trào cả nước chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng trong thời gian qua.

Nguyễn Thái Hà (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc