Phụ nữ Việt Nam “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”
EmailPrintAa
15:26 12/03/2012

Sáng nay (12/3), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI chính thức khai mạc.

Đến dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam… cùng gần 1.000 đại biểu phụ nữ trên toàn quốc. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2007 – 2012 cho biết, 5 năm qua, các tầng lớp phụ nữ và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X (2007 -2012), thiết thực góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, đặc biệt trong việc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước.

Cụ thể: Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hanh phúc” ngày càng được các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng rộng rãi được gắn kết với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Với 51,37% lao động khu vực nông thôn, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong điều kiện kinh tế chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, chị em nữ doanh nhân đã năng động, sáng tạo, vượt qua thách thức đứng vững để phát triển. Trong gia đình, vị trí, vai trò và đóng góp của người phụ nữ được nâng lên. Phụ nữ ngày càng tích cực, chủ động thực hiện quyền công dân, tham gia các hình thức dân chủ trực tiếp ở cộng đồng.

Trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2007 – 2012 cũng đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao kiến thức năng lực trình độ mọi mặt của phụ nữ. Công tác tham gia xây dựng giám sát pháp luật, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ có chuyển biến tích cực. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ngày càng đa dạng, thiết thực, hiệu quả và đạt được những kết quả nổi bật. Phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy, năng lực tổ chức Hội ngày càng được nâng lên. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hanh phúc được đẩy mạnh…

Trên cơ sở đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017 với mục tiêu đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lục, chủ động tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tình thần của phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình tại Đại hội cũng như chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn của phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Với truyền thống yêu nước và cách mạng, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các thế hệ phụ nữ ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Tổng Bí thư hoan nghênh và ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới, cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ thiện chí, hiệu quả của bạn bè quốc tế đối với phụ nữ và trẻ em Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, phong trào phụ nữ các cấp vẫn còn nhiều hạn chế, phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy được sự sáng tạo của toàn thể chị em, định hướng chính sách cho phụ nữ nhiều lúc còn thiếu cụ thể, chưa áp đặt được với từng đối tượng, vùng miền, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đổi mới.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng bức trướng Phụ nữ Việt Nam "Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển"

Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ, đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để làm được điều này cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có vai trò quan trọng của phụ nữ.

Bởi vậy, để khắc phục những hạn chế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở 8 vấn đề quan trọng trong công tác phụ nữ trong thời gian tới bao gồm:

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới; tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết có liên quan cũng như thực tiễn hoạt động của phong trào phụ nữ và Hội Phụ nữ để có những biện pháp cụ thể, đưa những quan điểm, tư tưởng, chủ trương của Đảng vào cuộc sống.
Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ, các giới phụ nữ hưởng ứng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, chủ động giải quyết những vấn đề của chính phụ nữ.

Bên cạnh trách nhiệm người công dân, phụ nữ còn có trách nhiệm lớn lao trong gia đình với thiên chức người mẹ sinh thành và nuôi dạy thế hệ tương lai trở thành người hữu ích cho xã hội.
Hội Liên hiệp Phụ nữ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ.

Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy đổi mới, tâm huyết với công tác Hội, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường đào tạo, chú ý phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành từ Trung ương đến cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tổ chức thật nghiêm túc việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, hội viên của Hội, đồng thời hướng dẫn để cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới, tổ chức lãnh đạo cũng như xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể để tạo bước chuyển biến rõ rệt về hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị.

Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới.
Cũng tại buổi lễ khai mạc, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trao tặng Phụ nữ Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”.
Chiều nay, Đại hội sẽ nghe trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa X. Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI./.
Quốc Việt (theo VOV Online)

    Ý kiến bạn đọc