Tiếp tục hoàn thành các đề tài, đề án phục vụ công tác tổ chức xây dựng đảng
EmailPrintAa
09:38 05/10/2012

Kịp thời triển khai nhiệm vụ tháng 10 và những tháng cuối năm 2012, chiều 3-10-2012, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ; đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị; lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban ở 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh tham dự.

Thực hiện kết luận của Thường trực Lãnh đạo Ban tại Hội nghị giao ban kỳ trước, các vụ, đơn vị trong Ban đã tích cực triển khai các nhiệm vụ: Tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Ban về nhân sự thường xuyên diện Trung ương quản lý. Dự thảo Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo về đảng tịch của đảng viên. Một số chế độ chính sách đặc thù đối với văn nghệ sỹ tiêu biểu. Các vụ, đơn vị chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai Kết luận của Bộ chính trị về đổi mới công tác cán bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp với các cơ quan liên quan dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” của các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương. Chuẩn bị, hoàn thiện các đề án trình Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI: Đề án Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương; Đề án tái lập Ban Kinh tế Trung ương; Đề án Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Chuẩn bị dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Lãnh đạo Ban...

Một số nhiệm vụ tiếp tục triển khai thời gian tới: Tập trung nghiên cứu, xây dựng các đề án, đề tài theo Kế hoạch số 37-KH/BTCTW, Kế hoạch số 42-KH/BTCTW của Ban và thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, cụ thể: (1) Quy định về “Chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; (2) Nghị quyết về “Đổi mới công tác đào tạo lý luận chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; (3) Quy định khen thưởng trong Đảng theo Luật Thi đua khen thưởng; (4) Đề án về chính sách nhà ở, đất ở cho cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị; (5) “Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở của khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp”; (6) Bổ sung, sửa đổi các quy định của Ban Bí thư (khóa IX) về “Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước liên doanh với nước ngoài; chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (gọi chung là doanh nghiệp tư nhân); chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài”; (7) Đề án "Quy chế dân chủ trong Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng"; (8) Quy định “Kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình; việc kết nạp đảng đối với quần chúng vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình”; (9) Xây dựng tiêu chuẩn đảng viên trong giai đoạn mới; (10) Hướng dẫn thực hiện thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng; (11) Sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị khoá X về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ đảng; (12) “Tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện”; (13) Quy định về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp huyện”; (14) Đề án Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu và mối quan hệ công tác của ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương, địa phương; (15) Đề án nhất thể hoá một cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý biên chế và hoàn thiện các đề án về công tác cán bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Về công tác nội bộ cơ quan, tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của cơ quan; tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo ban nhiệm kỳ 2011 – 2016. Chuẩn bị nội dung làm việc, hội thảo giữa Lãnh đạo Ban với Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, xây dựng kế hoạch đón, tiếp, giao lưu với Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Phối hợp với các vụ và các cơ quan liên quan triển khai các nội dung của Đề án xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng đảng...

Sau nhiều ý kiến phát biểu báo cáo, trao đổi, đề xuất của các vụ, đơn vị về kết quả triển khai nhiệm vụ công tác tháng qua, những vấn đề cần quan tâm giải quyết, kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm khẳng định: Thời gian qua, với khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi khẩn trương, cấp bách, yêu cầu chất lượng cao, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, sự cố gắng, nỗ lực của các vụ, đơn vị, Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đồng chí yêu cầu tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ được nêu trong hội nghị đổi mới công tác cán bộ, cũng như các đề tài, đề án trong kế hoạch. Bám sát các địa phương, bộ, ban, ngành theo dõi quá trình kiểm điểm, thực hiện bước 3 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị trong đợt kiểm điểm. Đồng thời các vụ, đơn vị tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ thường xuyên, duy trì nền nếp, kỷ luật lao động, thực hành tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.


    Ý kiến bạn đọc