Tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019
EmailPrintAa
17:28 17/06/2019

Chiều ngày 14/6/2019, tại thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc miền Trung (gồm 14 tỉnh). Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Hoàng Trung Dũng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông tin khái quát tình hình, kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về sắp xếp, tinh giản bộ máy, Nghị quyết số 37-NQ/TW về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh. Công tác tuyên giáo của tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua đã có những đổi mới tích cực, sâu sát và hướng mạnh về cơ sở, góp phần tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn đại biểu các tỉnh tham dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp hay trong quá trình triển khai nhiệm vụ, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các địa biểu thống nhất với những kết quả đạt của công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, nổi bật là: Chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đổi mới nội dung và phương thức, góp phần củng cố niềm tin của người dân với Đảng, với Nhà nước. Công tác nắm dư luận xã hội, đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đặc biệt quan tâm. Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả; hoạt động văn hóa, văn nghệ có nhiều sáng tạo; chú trọng kiện toàn bộ máy, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo. Đồng thời, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, phân tích một số vấn đề đang đặt ra đối với công tác tuyên giáo hiện nay, nhất là việc đổi mới học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; trách nhiệm của Ban Tuyên giáo trong việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị; vai trò của Ban Tuyên giáo trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Các ý kiến đã được lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi, giải đáp hoặc ghi nhận để nghiên cứu, trả lời bằng văn bản.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, ban tuyên giáo các tỉnh trong 6 tháng đầu năm đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, đạt kết quả rõ nét. Phân tích những tác động thuận và khó khăn đối với công tác tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Thanh Long đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2019, ban tuyên giáo các tỉnh cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu cấp ủy tăng cường chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đưa việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện, triển khai nghị quyết, chỉ thị vào kế hoạch hằng năm; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động tham mưu cho cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, nhất là sử dụng hệ thống thông tin điện tử ngành tuyên giáo VCNET để lan toả các thông tin kịp thời, sâu rộng.

Phạm Viết Phượng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc