Tổng Bí thư: "Không né tránh, nhìn thẳng vào thực tiễn"
EmailPrintAa
09:55 26/09/2013

Tổng Bí thư nhấn mạnh điều này trong chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận- thực tiễn 30 năm đổi mới.

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới họp Phiên thứ Nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Kết luận số 66 – KL/TW ngày 12/06/2013 của Bộ Chính trị về tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016), Ban Chỉ đạo gồm 24 đồng chí đã được thành lập do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban Ban Chỉ đạo; ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Phó Trưởng Ban. Các Tổ Biên tập, Tổ Giúp việc cũng được thành lập. Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết.

Phát biểu tại Phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quán triệt mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung, phương pháp, cách thức làm việc. Tổng Bí thư nhấn mạnh: tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn 30 năm đổi mới là việc lớn, cần thiết, quan trọng, xuất phát từ thực tiễn đổi mới của đất nước, từ thực tiễn biến đổi của thế giới; dựa trên các quan điểm, đường lối của Đảng từ Đại hội Đảng lần thứ 6 (1986) đến Đại hội Đảng lần thứ 11 (2011) trên cơ sở kế thừa những kết quả, kết luận của các lần tổng kết, những kết quả nghiên cứu đã có như tổng kết 20 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991-2011), 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992. 

Đặc biệt, việc tổng kết phải coi trọng tính thiết thực và hiệu quả, gắn chặt lý luận với thực tiễn, từ thực tiễn đổi mới của đất nước để tổng kết lý luận; kết hợp tổng kết những vấn đề dài hạn với việc giải quyết, xử lý các vấn đề trước mắt, nhất là các vấn đề đang có vướng mắc, góp phần thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Việc tổng kết phải góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng; cố gắng có những giải pháp, kiến nghị mới đúng đắn, thiết thực, cụ thể. Việc tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới cũng góp phần quan trọng vào việc tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, trực tiếp chuẩn bị Văn kiện Đại hội 12 của Đảng. 

Phạm vi tổng kết là một số vấn đề lý luận- thực tiễn qua 30 năm đổi mới, trọng tâm là 10 năm đổi mới gần đây (2006-2016), tập trung vào 10 vấn đề: cục diện thế giới và khu vực- những biến động gần đây và tác động đến Việt Nam, dự báo tình hình sắp tới; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; giải quyết các vấn đề xã hội trong tình hình mới; bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hội nhập quốc tế; đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng cầm quyền, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng; tổng hợp việc nhận thức và giải quyết 8 mối quan hệ lớn được nêu trong Cương lĩnh 2011 qua đó làm rõ những vấn đề có tính quy luật của đổi mới cả về nội dung, bước đi, hình thức và phương pháp; những vấn đề vướng mắc hoặc sai lầm trong lý luận và thực tiễn vừa qua, tiếp tục bổ sung, phát triển và hoàn thiện lý luận về đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TW báo cáo Đề cương với Ban Chỉ đạo

Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến về Đề cương về việc tổ chức soạn thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới; dự kiến phân công các nhóm tổng kết, dự kiến các bộ, ban, ngành, địa phương tham gia tổng kết và một số vấn đề khác.

Ông Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương- cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã tiếp thu các ý kiến góp ý xác đáng để hoàn thiện Đề cương, phân công công việc. Trong phiên họp thứ 9 sắp tới, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tập trung bàn kế hoạch triển khai; đề xuất cơ chế làm việc phù hợp.

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá những nội dung thảo luận bước đầu nhưng rất quan trọng; đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo dày công suy nghĩ, dành thời gian thích đáng để hoàn thành với chất lượng cao nhất việc tổng kết 30 năm đổi mới. Để làm được điều này, trên cơ sở các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo cần tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tổng thể, có lộ trình, phân công cụ thể, chi tiết vì thời gian ngắn mà khối lượng công việc rất nhiều. Đặc biệt là phải có phương pháp luận khoa học, biện chứng, có cái nhìn toàn diện, cụ thể, lịch sử để thấy được những thành tựu to lớn và hạn chế; thấy cả những vấn đề mới đang đặt ra, những vấn đề cũ đã thấy nhưng chưa xử lý được.

Tổng Bí thư chỉ rõ: “Nếu phiến diện là không được. Điều quan trọng là không né tránh sự thật, nhìn thẳng vào thực tiễn. Đánh giá khách quan công tâm thì định hướng, dự báo sắp tới, chủ trương sắp tới mới đúng, chứ nếu nhìn khác thì chủ trương sắp tới khác”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương giúp Ban Chỉ đạo hoàn thành Báo cáo kết quả tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào quý 4 năm 2014./.


    Ý kiến bạn đọc