Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác tuyên giáo và hoạt động báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2019
EmailPrintAa
16:10 10/07/2019

Chiều ngày 09/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo và hoạt động báo cáo viên 6 tháng đầu năm. Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh phát biểu tại Hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2019, mặc dù tình hình có những khó khăn, thách thức, nhưng được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt dược kết quả khá toàn diện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 173-KH/TU về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến nay, 17/17 đảng bộ đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt. Toàn tỉnh đã tổ chưc được 17 lớp cấp huyện và tương đương với 5.407/5.669 lượt cán bộ cốt cán tham gia (đạt 95%). Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương ương 10 khóa XII đến 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở. Toàn tỉnh đã tổ chức 497 lớp quán triệt nội dung Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, tỷ lệ tham gia học tập đạt 94,1%; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức 105 lớp cho đoàn viên, hội viên, đạt tỷ lệ trên 90%.

Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết 10 nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của Đảng về các nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đến nay, 17/17 đảng bộ, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở đã hoàn thành việc tô chức học tập, quán triệt chuyên đề 2019, tỷ lệ tham gia học tập đạt 95% ở câp huyện, 92,5% cấp cơ sở.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học tổng kết thực tiễn 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư (khóa X) “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” với sự tham dự của 90 đại biểu đến từ 12 tỉnh, thành trong cả nước. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, như: Hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (01/5/1904 - 01/5/2019); chuỗi các hoạt động chào mừng thành phố Hà Tĩnh được công nhận là đô thị loại II; kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ, nhà văn hóa Huy Cận; ban hành hướng dẫn, đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 19/5/2019)... Bên cạnh đó, tập trung công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, đẩy mạnh đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, ngăn chặn “tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá”. Tăng cường chỉ đạo công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo giỏi năm 2019, đến nay đã có 14/17 đảng bộ đã hoàn thành hội thi cấp huyện và tương đương...

Nhìn chung, công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các địa phương, đơn vị. Nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới, tính chủ động, định hướng, dự báo ngày càng cao hơn, các lĩnh vực triển khai chất lượng, đúng tiến độ. Công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức có nơi còn chung chung; hiệu quả học tập nghị quyết của Đảng ở một số đơn vị chưa cao. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số địa phương, đơn vị còn chậm, nội dung chưa sát với thực  tiễn. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và triển khai một số kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh ở một số đơn vị chưa sâu, chưa rõ nét, nhất là ở cơ sở. Công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn thiếu giải pháp hữu hiệu, vẫn còn hiện tượng một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, đội ngũ tham mưu trên lĩnh vực này còn thiếu, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu. Việc triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU về tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới trên một số lĩnh vực chưa cao...

Phát biểu tại hội nghị, một số đại biểu đề nghị đổi mới, tăng cường tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các nghị quyết, chỉ thị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra hoạt động tuyên giáo các cấp, tập huấn chuyên sâu cho các thành viên Ban Chỉ đạo 94, tổ chức các đợt tham quan, học hỏi kinh nghiệm công tác tuyên giáo cho đội ngũ báo cáo viên. Cần có sự thống nhất các chuyên đề chung cho toàn tỉnh về bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên trong hè; cần có thời gian phù hợp để tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, tránh thời gian gấp quá, ảnh hưởng tới chất lượng học tập, quán triệt. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần đa dạng công tác tuyên truyền để thông tin đến được với nhiều người dân, cung cấp các thông tin chuyên sâu, kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên….

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới đội ngũ báo cáo viên các cấp bám sát các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tuyên truyền Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, kết quả hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng; tuyên truyền phòng, chống cháy rừng, dịch tả lợn châu Phi. Chủ động tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác khoa giáo; tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên toàn tỉnh. Tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù trên các trang mạng xã hội trước thềm đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh cùng các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nhân dịp hội nghị, đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 18 đồng chí có nhiều thành tích, đóng góp cho ngành tuyên giáo.

Dương Trí Thức (Hội Nông dân tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc