Các đơn vị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW
EmailPrintAa
16:48 04/06/2018

Thực hiện kế hoạch của ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các tổ chức Đảng trực thuộc đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” một cách nghiêm túc. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh giới thiệu kết quả đạt được và định hướng thời gian tới của một số đơn vị.

Hội nghị tổng kết của Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, chi ủy các chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; phân công các đồng chí Đảng ủy viên theo dõi, chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể; kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chủ trương của tỉnh cho cán bộ, đảng viên. Đảng ủy, các chi bộ thường xuyên quan tâm công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính nên trong những năm qua, không có đảng viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, bị xử lý vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

Việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt, trong thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên đã tạo không khí cởi mở, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình, xây dựng được sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng bộ, chi bộ. Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Vì vậy, hoạt động của các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia đi vào nền nếp, phát huy được vai trò của mỗi tổ chức.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật, có trình độ kiến thức và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy và các chi bộ thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc thực hiện chủ trương của tỉnh về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; kiểm tra, giám sát các chi bộ trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và việc thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng.

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh

Nhận thức được tầm quan trọng của Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy chi bộ bám sát 05 giải pháp nêu trong Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tiễn của cơ quan để xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết của Chi bộ Hội Nông dân tỉnh

Chi ủy chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quan tâm củng cố tổ chức Đảng; sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới. Công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng quy định, các cuộc kiểm tra có sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra của cấp ủy Đảng với thanh tra chuyên môn. Các cuộc kiểm tra, giám sát đều xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, lĩnh vực, đối tượng, phương pháp tiến hành nên chất lượng được nâng lên.

Tuy vậy, việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ở Chi bộ Hội Nông dân tỉnh vẫn còn một số hạn chế: Ý thức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số đảng viên chưa tốt. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên mặc dù có nhiều chuyển biến tốt song cá biệt vẫn còn đảng viên thiếu ý thức trách nhiệm, thậm chí có đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, vi phạm những điều đảng viên không được làm, phải xử lý kỷ luật.

Thời gian tới, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trung thành, tận tụy, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK, ngày 18/12/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh, Trần Thị Tố Nga - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc