Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp nhận 02 tổ chức cơ sở đảng
EmailPrintAa
15:00 19/03/2019

Ngày 18/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định số 866-QĐ/TU và Quyết định số 867-QĐ/TU chuyển giao Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh và Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh về trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

Triển khai thực hiện Quyết định, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan để nắm tình hình, đề nghị các đơn vị hoàn thành hồ sơ, tiến hành các quy trình tổ chức bàn giao theo quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tiến hành các thủ tục tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên với 343 hồ sơ đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh và 227 hồ sơ đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh.

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm việc và kiểm tra hồ sơ tại Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

Sau khi hoàn thành việc tiếp nhận, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung chỉ đạo Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh và Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh phát huy những kết quả đã đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tạo sự thống nhất hành động, phân công nhiệm vụ cấp ủy phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, sớm ổn định, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; quan tâm công tác kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên... Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và quan tâm đời sống cho cán bộ, người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới…, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phan Xuân Bính - Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh


    Ý kiến bạn đọc