Hội Khuyến học tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2023
EmailPrintAa
20:09 18/07/2023

Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và chủ trương của tỉnh về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh

Toàn tỉnh thành lập thêm 11 Ban Khuyến học cơ quan, đơn vị, dòng họ, nâng tổng số lên 6.624 ban; tổ chức 04 lớp tập huấn cho hơn 200 cán bộ Hội, 16 lớp tập huấn cấp huyện về triển khai các đề án và phương pháp ứng dụng phần mềm đánh giá mô hình công dân học tập cho gần 1.500 học viên. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.839 chi hội, 128 xã, phường, thị trấn triển khai ứng dụng phần mềm đánh giá mô hình công dân học tập, 1.839 chi hội đã được cấp mã chi hội, 54.222 hội viên đăng ký tài khoản.

Trên lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, toàn tỉnh huy động được 39,545 tỷ đồng, nâng tổng số Quỹ Khuyến học, khuyến tài đạt 91,918 tỷ đồng, bình quân đạt 69.600 đồng/người dân. Các cấp hội đã tổ chức các hoạt động khuyến dạy, khuyến học, khuyến tài với 26,283 tỷ đồng cho 16.648 lượt học sinh, sinh viên và giáo viên.

Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua học tập thường xuyên, suốt đời trong gia đình, dòng họ. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, nhất là việc ứng dụng phần mềm trong đánh giá mô hình công dân học tập; phấn đấu đến cuối năm 2023 có 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đăng ký và trở thành công dân học tập thông qua phần mềm quản lý công dân học tập, các đối tượng còn lại đạt 30%. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về “Xây dựng xã hội học tập ” và “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng . Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong huy động và quản lý các nguồn quỹ...

Dương Trí Thức (Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc