Thông báo kết quả kỳ họp thứ 31 và 32 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
EmailPrintAa
15:42 15/05/2020

Tại các kỳ họp thứ 31 và 32, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

(Ảnh minh họa)

1. Kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Tĩnh

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Tĩnh đã quan tâm tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố.

Tuy vậy, chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế; việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm một số trường hợp chưa bảo đảm quy định; nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời chỉ đạo, tổ chức khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với đồng chí Trương Quốc Long, Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố theo đúng quy định. Yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nghiêm túc kiểm điểm về những hạn chế, khuyết điểm của mình.

2. Kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Trong điều kiện mới được hợp nhất từ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt được những kết quả nhất định.

Tuy vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa toàn diện; chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; việc kiểm tra, giám sát, nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế, dẫn đến ý thức chấp hành kỷ luật của một bộ phận đảng viên thiếu nghiêm túc, có trường hợp cán bộ chủ chốt của Đảng ủy vi phạm pháp luật, để một số tổ chức đảng có đảng viên vi phạm nhưng chậm được xem xét, xử lý theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời chỉ đạo, tổ chức khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chỉ đạo kiểm tra, kết luận rõ, xử lý nghiêm túc, đúng mức đối với đồng chí Phạm Quang Hòa, Trưởng phòng Kỹ thuật - Giám sát, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm nghiêm túc đối với một số trường hợp đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình nhưng chưa được xem xét, xử lý theo quy định và tổ chức đảng quản lý các đảng viên đó. Yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nghiêm túc kiểm điểm về những hạn chế, khuyết điểm của mình.

3. Kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đã tập trung kiểm tra, kết luận, xử lý nghiêm túc một số vụ việc phức tạp, được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, góp phần chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền một số cơ sở.

Tuy vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa toàn diện; việc chỉ đạo, tổ chức xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm một số trường hợp chưa kịp thời và đồng bộ; nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở còn nhiều hạn chế.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

4. Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Thị uỷ Hồng Lĩnh và một số cá nhân

Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các tập thể, cá nhân liên quan, đề ra giải pháp để thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền bảo đảm kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc