Thông báo kết quả kỳ họp thứ XVI của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
EmailPrintAa
16:12 28/06/2018

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ XVI. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định các nội dung sau:

Ảnh minh họa

1. Xem xét kết quả giám sát Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh và một số tập thể, cá nhân tại Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý đất đai

Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 54/2013/NQ-HĐND, ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”; việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giải quyết tố cáo, khiếu nại và thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền về đất đai.

Tuy vậy, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đo vẽ bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 54 của Hội đồng nhân dân tỉnh chưa bảo đảm tiến độ theo kế hoạch; việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất một số trường hợp chưa đúng đối tượng, quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định; giải quyết tố cáo, khiếu nại, thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra có việc chưa dứt điểm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có trách nhiệm liên quan, xử lý nghiêm túc nếu có vi phạm và có biện pháp để kịp thời khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

2. Xem xét kết quả giám sát đồng chí Giám đốc Sở và một số tập thể, cá nhân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện cấp phép đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.

Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tích cực tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực cấp phép đầu tư và đăng ký doanh nghiệp, đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.

Tuy vậy, việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao chưa bảo đảm tiến độ; phối hợp tham mưu ban hành, tổ chức thực hiện một số cơ chế, chính sách hổ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp chưa hiệu quả; công tác thẩm định hồ sơ, thủ tục đăng ký đầu tư một số dự án có mặt chưa chặt chẽ; chưa tham mưu, đề xuất được nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp. Tham mưu, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm, xử lý đối với các dự án đầu tư, doanh nghiệp có vi phạm các quy định của pháp luật chưa quyết liệt.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các tập thể, cá nhân liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời.

3. Quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Đăng Nhật, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên, bằng hình thức khiển trách, vì đã vi phạm quy định về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

4. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã cho ý kiến về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng và giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nguồn tin: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc