Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2019
EmailPrintAa
16:30 28/12/2018

Sáng ngày 27/12/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2018, ngành tuyên giáo triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản, đan xen những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, toàn ngành đã có nhiều nỗ lực, đạt được kết quả khá toàn diện: Tham mưu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tỷ lệ tham gia học tập đạt 94%. Lần đầu tổ chức học tập nghị quyết, chuyên đề bằng hình thức trực tuyến về cơ sở. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 19/5/2018 "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới" . Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã được Ban tuyên giáo các cấp tham mưu, chỉ đạo với nhiều phong trào, việc làm cụ thể, thiết thực. Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018); Kỷ niệm 240 năm ngày sinh (01/11/1778 - 01/11/2018) và tưởng niệm 160 năm Ngày mất (07/12/1858 - 07/12/2018) của Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ; tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức; chủ động, tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng đã được ban tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, chất lượng ngày càng được nâng cao; toàn tỉnh tổ chức được 894 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 139.289 học viên tham gia. Hoạt động văn hóa - văn nghệ có những nổi bật, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới. Các ngành trong khối khoa giáo đã chủ động thực hiện Chương trình phối hợp, tập trung vào việc theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác tuyên giáo năm vừa qua: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức có nơi còn chung chung; hiệu quả học tập nghị quyết của Đảng ở một số đơn vị chưa cao. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số địa phương, đơn vị còn chậm, nội dung chưa sát với thực tiễn. Công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời dẫn đến việc tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh còn chậm. Hoạt động văn hóa văn nghệ chưa thực sự đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân trong bối cảnh hiện nay. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới" ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế thời gian qua, Hội nghị đã tập trung thảo luận đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo trong năm 2018, đây là năm triển khai nhiều nghị quyết của Trung ương, của tỉnh nhưng Ban Tuyên giáo đã tham mưu kịp thời, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết. Đặc biệt Ban đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về công tác tuyên giáo; chủ động cung cấp thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực; nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, định hướng dư luận xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, chính những kết quả của công tác tuyên giáo đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thời gian tới yêu cầu ngành tuyên giáo làm tốt hơn công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp tuyên truyền để chủ trương chính sách của Đảng được quần chúng nhân dân tiếp nhận, thấm nhuần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Làm tốt công tác đấu tranh, phản biện các thông tin sai trái, xuyên tạc trên  mạng xã hội. Mỗi cán bộ tuyên giáo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, lý luận sắc bén, tiên phong thực hiện nêu gương, nói đi đôi với làm; đi đầu, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình để chủ động truyền thông, tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong toàn Đảng bộ. Tại diễn đàn này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin cho các đại biểu những nội dung cơ bản của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9, khóa XII.

Khen thưởng các tập thể

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân, tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng giấy khen cho 13 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2018.

Phạm Viết Phượng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc