Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan phối hợp
EmailPrintAa
09:26 19/03/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, chiều ngày 16/3/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức làm việc với các cơ quan phối hợp để bàn giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2018. Dự làm việc có đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Gái phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của các ngành năm 2017; tổng hợp kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2018.

Năm 2017, qua thanh tra, kiểm tra, giám sát đã phát hiện, đồng thời bổ cứu, uốn nắn, xử lý vi phạm, góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng và Nhà nước. Tuy vậy, còn có tình trạng một số địa phương, đơn vị trong một năm được nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát (cùng cấp, cấp trên); nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện dồn vào cuối năm, tiến hành trong thời gian dài, chậm ban hành kết luận, trong khi cơ sở phải chuẩn bị, cung cấp nhiều loại, nhiều đợt hồ sơ, tham gia nhiều cuộc làm việc theo yêu cầu của đoàn, do đó tạo tâm lý căng thẳng, ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của địa phương, đơn vị được thanh tra, kiểm tra, giám sát, đồng thời chưa đảm bảo yêu cầu về cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước.

Qua tổng hợp chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2018 của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước vẫn có sự chồng chéo, trùng lắp về nội dung, đối tượng, địa phương, đơn vị, dẫn đến một số địa phương, đơn vị có nhiều đoàn tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc một nội dung nhưng nhiều cơ quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát. Một số nội dung được nhiều tổ chức chọn thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2018, như: Việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, pháp luật; công tác quản lý đất đai; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng nông thôn mới; quản lý tài chính, tài sản.

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao về một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong thời gian tới: Vào tháng 11 hàng năm, các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra phải có sự phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch. Trước mắt, năm 2018, lấy kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trung tâm (không điều chỉnh); các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước còn lại tiến hành rà soát để điều chỉnh lại nội dung, đối tượng, thời gian tiến hành cho phù hợp, hoặc phối hợp thành lập một đoàn liên ngành để thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp, đảm bảo nội dung, chất lượng kế hoạch năm 2018, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Sau Hội nghị, trên cơ sở đề xuất của các ngành, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án tổ chức thực hiện cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị năm 2018 tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh tra có hiệu quả, tránh hình thức.

Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc