Quyết định số 309-QĐ/TU: Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021
EmailPrintAa
10:17 10/03/2022


Ý kiến bạn đọc