Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
EmailPrintAa
10:28 01/07/2015

Sáng 30/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Lê Thành Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự; đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

                                                 Các đại biểu dự Hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2015, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều sự kiện lớn, tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên giáo đã triển khai toàn diện, đồng bộ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và hội nhập quốc tế.

Ban Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo khoa học, tiết kiệm và hiệu quả, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 03/02/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; hướng dẫn đảng viên và nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng. Tuyên truyền về điển hình tiến tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Hoạt động tuyên truyền các sự kiện, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, các ngày lễ lớn đảm bảo tập trung, kịp thời, hiệu quả, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Nổi bật là tập trung hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện lớn như: 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; UNESCO công nhận Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới, 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh - Bình Định…

Công tác khoa giáo được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng. Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 03/02/2015 về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư khóa IX về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/03/2004 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa…

Công tác tham mưu, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, ngày càng có nhiều cách làm mới, mô hình hay, hiệu quả. Tiến hành sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị ở cấp tỉnh đã khen thưởng cho 4 tập thể đảng bộ huyện và 32 đảng bộ, chi bộ cơ sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị.

Các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện được chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học; mở 451 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 64.158 học viên tham gia, trong đó có 23 lớp đối tượng kết nạp Đảng, 20 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 6 lớp sơ cấp lý luận chính trị, 12 lớp bồi dưỡng công tác đảng, 23 lớp bồi dưỡng đoàn thể, 72 lớp triển khai nghị quyết.

 Công tác thẩm định nội dung lịch sử đảng bộ địa phương và các ngành ngày càng có nền nếp và chặt chẽ hơn, đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, nâng cao chất lượng các ấn phẩm. Hoàn thành tái bản lịch sử Đảng bộ tỉnh tập 1 (1930-1954) và tập 2 (1954-1975). Công tác văn hoá, văn nghệ, báo chí, xuất bản, nắm bắt dư luận xã hội được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, một số lĩnh vực hoạt động có nhiều tiến bộ...

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí cao với dự thảo báo cáo, đồng thời phát biểu ý kiến tập trung làm rõ những kết quả nổi bật, kinh nghiệm làm tốt công tác tuyên giáo, chỉ ra khó khăn vướng mắc, nguyên nhân cũng như đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo ở các ngành, địa phương, đơn vị...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và khẳng định, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng của tỉnh có sự đóng góp không nhỏ của những người làm công tác tuyên giáo.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đó là: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ cấp huyện, Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; tích cực, chủ động tham mưu, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kịp thời hướng dẫn, định hướng tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn, nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, xuất bản thông báo nội bộ và tài liệu tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

 Thanh Lâm - Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh


    Ý kiến bạn đọc