Đảng bộ huyện Đức Thọ tập trung tổ chức sinh hoạt chủ đề “Tự soi, tự sửa”
EmailPrintAa
17:17 25/08/2023

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thời gian qua, Đảng bộ huyện Đức Thọ đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt quan tâm tổ chức sinh hoạt chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu

tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ xã Lâm Trung Thủy

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 87-KH/HU, ngày 30/6/2023 về việc tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2023. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tham dự sinh hoạt; chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Việc tổ chức sinh hoạt theo chủ đề “Tự soi, tự sửa” nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa nhiệm kỳ đối với các đảng bộ; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 đối với chi bộ. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi” lại vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời, mỗi đảng viên phải tự xây dựng kế hoạch của cá nhân để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, biểu hiện “suy thoái” sau khi “tự soi”. Đến nay, 32/35 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tổ chức sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Nhìn chung, các buổi sinh hoạt được tổ chức nghiêm túc, bài bản, có chất lượng. Các ý kiến thảo luận đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình “tự soi”, qua đó tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong việc học tập, rèn luyện nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Chi bộ Kinh tế hạ tầng - Tư pháp, Đảng bộ Hoàng Văn Thụ

thuộc Đảng bộ Ủy ban nhân dân huyện tổ chức sinh hoạt

Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tuy vậy, một số chi bộ chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, do đó hiệu quả chưa cao; một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự mạnh dạn trong việc đóng góp ý kiến để xây dựng đảng bộ, chi bộ...

Thời gian tới, để sinh hoạt chủ đề “Tự soi, tự sửa” trở thành việc làm thường xuyên, đạt hiệu quả cao, các cấp ủy đảng cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, vai trò nêu gương của người đứng đầu, nêu cao tính tự giác, trách nhiệm trong quá trình “tự sửa” của mỗi tổ chức Đảng và đảng viên; kiên trì thực hiện đầy đủ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và XIII. Đồng thời, trong quá trình tổ chức thực hiện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm xử lý kịp thời các tập thể và cá nhân có biểu hiện vi phạm.

Phan Thị Thanh Tâm (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ)


    Ý kiến bạn đọc