Đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
EmailPrintAa
16:20 16/04/2020

Ban Tuyên giáo Trung ương (TGTƯ) vừa ban hành Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tranh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn

Theo đó, Ban TGTƯ yêu cầu từ nay đến sau Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội điểm, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng... Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả; định hướng, động viên, tập hợp được trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cơ quan báo chí chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội XII của Đảng.

Ban TGTƯ đề nghị các cơ quan báo chí khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền bài bản, khoa học, trách nhiệm. Xây dựng các chương trình, phóng sự, tọa đàm; tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề... có sức thuyết phục, lan tỏa sâu rộng trong xã hội... Sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan báo chí tiếp tục nhịp tuyên truyền nhằm tạo không khí thuận lợi, phấn khởi, tin tưởng vào thành công của đại hội. Tổ chức các tuyến tin, bài tuyên truyền, làm rõ những khái niệm, nội dung mới, cơ bản, quan trọng trong nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chú trọng các chuyên trang, chuyên mục, bài phân tích, đề xuất các chủ trương, giải pháp để đưa nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống.

Nguồn: qdnd.vn


    Ý kiến bạn đọc