Hà Tĩnh hoàn thành quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
EmailPrintAa
16:08 14/09/2017

Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW, ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, đến nay, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc tổ chức  học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các cấp.
 

Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt

Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ cốt cán

 

Toàn tỉnh đã tổ chức 670 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên từ tỉnh đến cơ sở, trong đó tỷ lệ tham gia của cán bộ cốt cán cấp huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đạt trên 95%; các tổ chức cơ sở đảng còn lại và các hội nghị dành cho các đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội đạt 90%. Một số đơn vị  triển khai khá sớm như Đảng ủy Công an tỉnh, Thị ủy Kỳ Anh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh...; các đơn vị cấp huyện có tỷ lệ cán bộ cốt cán tham gia học tập cao là Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp...

Tại các hội nghị, cán bộ, đảng viên, hội viên đã được tiếp thu đầy đủ những nội dung cốt lõi của các nghị quyết chuyên đề, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 30/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Các hội nghị quán triệt nghị quyết dành cho đối tượng là các đoàn viên, hội viên được triển khai linh hoạt, sáng tạo, gắn với tổ chức tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các đoàn thể.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi học tập tại hội trường, các cấp ủy đã tổ chức thảo luận nghiêm túc. Toàn tỉnh có trên 1.200 lượt ý kiến của các đại biểu tham gia hội nghị cốt cán cấp tỉnh và cấp huyện và hàng ngàn lượt ý kiến thảo luận tại các tổ chức cơ sở đảng về các nội dung liên quan đến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Hầu hết các ý kiến thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên. Nhìn chung, các ý kiến đều khẳng định cần phải kiên trì xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần thiết phải ban hành nghị quyết nhất là trong bối cảnh nền kinh tế của nước ta ngày càng hội nhập sâu với thế giới; các nghị quyết ra đời kịp thời đáp ứng được đòi hỏi bức thiết hiện nay về việc phải cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, khẳng định việc xây dựng và phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng trong nền kinh tế. Nhiều ý kiến đề xuất những giải pháp để đưa nghị quyết vào cuộc sống, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của các địa phương, đơn vị, nhất là trong bối cảnh Hà Tĩnh đang có sự phát triển nhanh theo hướng công nghiệp hiện đại trong những năm gần đây.

Sau tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tất các các đảng bộ và tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII phù hợp với thực tiễn của các địa phương, đơn vị; chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu; gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội Nghị Trung ương 5 khóa XII sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cộng động doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng để hoàn thiện cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là khu vực kinh tế tư nhân sau sự cố môi trường biển.

Trần Đình Hưng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc