Một số kết quả bước đầu về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
EmailPrintAa
14:44 03/03/2017

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 15/11/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 20-HD/BTGTW, ngày 22/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 19/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh tiến hành kịp thời, nghiêm túc, chất lượng.
 
Ảnh minh họa  

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, gồm: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho cán bộ cốt cán toàn tỉnh; tham gia Hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức và tổ chức Hội nghị cốt cán toàn tỉnh về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết với sự tham gia của 850 đồng chí.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị tổ chức triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập, viết bài thu hoạch nội dung nghị quyết theo đúng kế hoạch, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Các đồng chí trưởng, phó đoàn, thành viên các đoàn công tác của tỉnh chỉ đạo cơ sở, đại diện các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp dự và theo dõi 20/20 huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời yêu cầu trên cơ sở các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 và tình hình thực tiễn của của địa phương, đơn vị, đề ra các mục tiêu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, từng bước triển khai có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Đến nay, 100% các đảng bộ, chi bộ đã hoàn thành việc thảo luận góp ý hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và viết bài thu hoạch. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là Nghị quyết số 04-NQ/TW về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; về các nhiệm vụ, giải pháp sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Ở hội nghị dành cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh, có 230 ý kiến; hội nghị cốt cán cấp huyện và tương đương có trên 2.000 ý kiến tham gia; nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, sát hợp với tình hình của các địa phương, đơn vị, nhất là về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Hầu hết các tổ chức đảng đều liên hệ các nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2016.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các chương trình hành động, theo chúng tôi, các tổ chức cơ sở đảng cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững các nội dung cơ bản và thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực. Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết bằng các đề án, chương trình, kế hoạch, quy chế… trên từng lĩnh vực, từng mặt công tác, xác định thời gian hoàn thành và gắn trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết tại các cấp ủy, địa phương, đơn vị. Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá nghiêm túc; nhân rộng các mô hình, điển hình, nhân tố mới trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Hoàng Thanh - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc