TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
36-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
48-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020
35-CT/W Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam
47-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII và những chủ trương, giải pháp phát triển tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
491/QÐ-TTg Quyết định số 491/QĐ-TTg, ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới
33/2009/NÐ-CP Nghị định Quy định mức lương tối thiểu chung
43-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về 3 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 23-02-2005 của Bộ Chính trị (khoá IX) về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới" và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 22-01-2002 của Ban Bí thư (khoá IX) về "Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở"
44-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW, ngày 22-3-2005 của Bộ Chính trị (khoá IX) về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình"
32-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010
31-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
30-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về Đại hội các Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương và Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam
31-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCHTW Khóa X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng
37-KL/TW Kết luận của Hội nghị lần thứ chín BCHTW khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020
29-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) "Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"
22/2008/QH12 Luật Cán bộ công chức
35-CT/TU Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 04/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang
127/2008/QÐ-TTg Quyết định Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn.
101/2008/NÐ-CP Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
25-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí
24-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới
23-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2009), 20 năm Ngày biên phòng toàn dân (1989 - 2009) và 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn(19/5/1959 - 19/5/2009)
390/QÐ-TTg Quyết định về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát
10/2008/NQ-CP Nghị quyết về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững
21-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới
20-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể