TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
343 - QÐ/HÐTT Quyết định số 343 - QĐ/HĐTT, ngày 10/10/2011 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc ban hành Quy chế thi tuyển cán bộ, công chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh năm 2011
15-CT/TU Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 06/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2012 - 2017)
03 - HD/BTCTU Hướng dẫn số 03 - HD/BTCTU, ngày 03/10/2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ
57/2011/NÐ-CP Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ
14-CT/TU Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 23/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đại hội Cựu chiến binh các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V
05-KL/TU Kết luận 05-KL/TU, ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục chỉ đạo xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang
02-NQ/TU Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 24/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới
03-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
13 - CT/TU Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 06/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ của Đảng
12 - CT/TU Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 04/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất Hè Thu - Mùa năm 2011 thắng lợi toàn diện
02-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2012 - 2017)
11 - CT/TU Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 21/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2011 - 2015)
09 -CT/TU Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 02/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới
11/NQ-CP Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội
08-CT/TU Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
07 - CT/TU Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 17/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
06 - CT/TU Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 15/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
-HD/BTGTW Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
192/CT-TTg Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
05 - CT/TU Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 05/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2011
50-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
09- QÐ/UBKTTU Quyết định số 09-QĐ/UBKTTU, ngày 21/12/2010 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về việc phân công nhiệm vụ, phụ trách địa bàn đối với thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010- 2015
10 - QÐ/UBKTTU Quyết định số 10 - QĐ/UBKTTU, ngày 21/12/2010 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về việc phân công nhiệm vụ, phụ trách địa bàn đối với cán bộ, chuyên viên Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010- 2015
63/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND
03 - CT/TU Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 15/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức kỷ niệm 180 năm thành lập và 20 năm Ngày tái lập tỉnh Hà Tĩnh