Quan tâm đầu tư, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở
EmailPrintAa
15:34 06/08/2020

Trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm đầu tư và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân.

Người dân thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà sinh hoạt văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND, ngày 13/7/2013 về phê duyệt Đề án “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020”. Để triển khai thực hiện Đề án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND, ngày 09/5/2015 quy định một số chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời, Sở cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ năm 2013 trở lại đây, phong trào xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao ở cấp xã và cấp thôn đạt kết quả tốt. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cơ bản được đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, sữa chữa đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cuối năm 2012, toàn tỉnh có 15 nhà văn hóa xã đạt chuẩn (tỷ lệ 7,6%), 45 nhà văn hóa xã gần đạt chuẩn (tỷ lệ 22,7%), 579 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn (tỷ lệ 26,5%), 315 nhà văn hóa thôn gần đạt chuẩn (tỷ lệ 14,5 %) thì đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 224/262 nhà văn hóa cấp xã đạt chuẩn (tỷ lệ 85,49%), 221/262 khu thể thao cấp xã đạt chuẩn (tỷ lệ 84,35%), 1.815/2.007 nhà văn hóa cấp thôn (tỷ lệ 90,43%), 1.802/2.007 khu thể thao cấp thôn (tỷ lệ 89,79%) đạt chuẩn. Triển khai chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, hiện nay số xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa là 152/182 xã (tỷ lệ 83%) và tiêu chí Văn hóa là 166/182 xã (tỷ lệ 91%). Các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Vũ Quang, thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh có 100% xã có nhà văn hóa.

Nhà văn hóa thôn Phong Giang, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân

Với hệ thống thiết chế văn hóa khá đồng bộ, người dân có điều kiện xây dựng nếp sống văn hóa và hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần phong phú. Những nét đẹp văn hóa trong mỗi gia đình, làng quê, đơn vị được giữ gìn và phát huy, những hủ tục dần bị loại bỏ, tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt.

Tuy vậy, việc đầu tư xây dựng và quản lý hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở còn có những hạn chế. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa. Một bộ phận cán bộ, Nhân dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, chưa nhận thức được việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao là nhiệm vụ của các cấp chính quyền và chính người dân. Một số địa phương chưa quan tâm quy hoạch, dành quỹ đất xây dựng công trình văn hóa, thể thao. Một số công trình được đầu tư nhưng khai thác, hoạt động chưa hiệu quả. Nhà văn hóa một số thôn diện tích còn hạn chế, trang thiết bị còn thiếu nên chỉ dừng lại ở việc hội họp, chưa có điều kiện tổ chức các hoạt động chuyên môn theo quy định. Một số khu thể thao xây dựng đã lâu, bị xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải thể thao. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ phụ trách văn hóa, thể thao cơ sở vẫn còn bất cập về năng lực và chuyên môn nghiệp vụ, chưa tham mưu hiệu quả hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cơ sở…

Trong thời gian tới, để xây dựng, quản lý hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục góp phần làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân về vai trò của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và trách nhiệm xây dựng, quản lý, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đề án, chính sách nhằm tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2020 - 2030; tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Các địa phương quan tâm quy hoạch và đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đồng thời quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, cán bộ văn hóa cơ sở. Tiếp tục củng cố, nhân rộng các câu lạc bộ văn hóa, thể thao cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, thể thao gắn với nhu cầu của người dân; tổ chức các hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với đặc điểm vùng, miền, các nhóm đối tượng, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Nguyễn Thị Nga (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


    Ý kiến bạn đọc