Thành phố Hà Tĩnh đẩy mạnh Phong trào “Toàn đân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
EmailPrintAa
16:25 18/12/2017

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong những phong trào thi đua nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Thời gian qua, đặc biệt là năm 2017, cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào, đạt được những kết quả thiết thực.

Hội diễn văn nghệ quần chúng thành phố Hà Tĩnh năm 2017

Năm 2017, toàn thành phố có 22.542/24.869 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 90,6%; 128/144 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 88,8%. Thành phố đã có 4/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Thạch Hạ, Thạch Môn, Thạch Trung, Thạch Bình) và đang tập trung đưa xã Thạch Hưng đạt chuẩn trong năm nay, đồng thời huy động các nguồn lực xây dựng 04 phường (Bắc Hà, Nam Hà, Nguyễn Du, Trần Phú) đạt danh hiệu “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Việc xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được quan tâm; có 207 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xét công nhận đạt chuẩn văn hóa. Toàn thành phố hiện có 135/144 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt chuẩn, 112 sân thể thao, 49 sân bóng đá, 13 sân vận động xã, trong đó năm 2017 xây dựng mới 12 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; cải tạo 04 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh; 100% xã, phường có đội văn nghệ quần chúng, thường xuyên tham gia các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn. Trong năm 2017, 16/16 xã, phường đã tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp cơ sở; tổ chức thành công Hội diễn nghệ thuật quần chúng Thành phố nhân dịp chào mừng 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 10 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh.

Đại hội Thể dục thể thao xã Thạch Mô năm 2017

Tuy nhiên, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của thành phố Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế: Một bộ phận người dân, trong đó có cán bộ, đảng viên chưa chấp hành nghiêm quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Mặt trái của nền kinh tế thị trường ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa truyền thống; một số nơi còn chạy theo thành tích trong xét công nhận các danh hiệu văn hóa. Kinh phí thực hiện cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp còn hạn chế. Việc quy hoạch, bố trí quỹ đất dành cho các thiết chế văn hóa, thể thao ở các phường rất khó khăn…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp ủy, chính quyền Thành phố cần tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa Phong trào đi vào chiều sâu, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác. Tăng cường đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa thông tin ở cơ sở; khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng dân cư. Chỉ đạo ngành chức năng và các phường, xã phối hợp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2018.

Nguyễn Thị Nga - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


    Ý kiến bạn đọc