Xây dựng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
EmailPrintAa
15:54 11/06/2019

Trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL, ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được công nhận Cơ quan đạt chuẩn văn hóa

Hằng năm, Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cấp huyện xây dựng hướng dẫn quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ bình xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Trên cơ sở đó, từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan (đơn vị, doanh nghiệp) đạt chuẩn văn hóa; đồng thời phổ biến, quán triệt, đưa vào Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để thực hiện. Cuối năm, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tự đánh giá chấm điểm, gửi kết quả về Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp xét công nhận. Theo số liệu thống kê, năm 2018, toàn tỉnh có 1.631 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn với 83.793 cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động. Trong năm 2018, toàn tỉnh có 520 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã lồng ghép việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa với thực hiện các phong trào thi đua của ngành, như: Phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, Phong trào “Thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của ngành Giáo dục và Đào tạo; Phong trào thi đua “Lương y như từ mẫu” của ngành Y tế; Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của khối cơ quan hành chính sự nghiệp; Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” của các doanh nghiệp.

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quán triệt thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về

xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đã chỉnh trang khuôn viên, trồng cây xanh, góp phần tạo cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp.

Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được công đoàn các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm. Nhiều công đoàn cơ sở có các câu lạc bộ, đội văn nghệ thường xuyên tập luyện và tổ chức giao lưu. Các hoạt động xã hội, từ thiện thường xuyên được tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tuyên truyền cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không hút thuốc lá tại công sở.

Qua triển khai thực hiện, số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận ngày càng tăng. Năm 2017, toàn tỉnh có có 334 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Năm 2018, toàn tỉnh có 593 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, trong đó thành phố Hà Tĩnh có 187 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, dân chủ; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cảnh quan môi trường, cơ sở vật chất các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được cải thiện.

Tuy vậy, Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa còn hạn chế: Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có sự thống nhất, phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn nên việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa chủ yếu phó mặc cho công đoàn; chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về khen thưởng thực hiện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; số doanh nghiệp đăng ký và phấn đấu đạt chuẩn văn hóa còn ít…

Để nâng cao hiệu quả triển khai sâu rộng và nâng cao hiệu quả Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cần tập trung thực hiện một số giải pháp:

Một là, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về sự cần thiết, ý nghĩa của Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Hai là, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với nhau để trao đổi, học tập kinh nghiệm và nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ba là , cần có sự phối hợp giữa thủ trưởng chuyên môn và công đoàn cấp cơ sở; sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Bốn là, đánh giá doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn với đánh giá các tiêu chí về hiệu quả, vị thế của doanh nghiệp.

Năm là, định kỳ tổ chức hội nghị tôn vinh cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa; đồng thời tăng cường việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Nguyễn Thị Nga - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


    Ý kiến bạn đọc