Xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa và con người Hà Tĩnh
EmailPrintAa
20:21 10/05/2024

Với mục tiêu xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa, con người Hà Tĩnh thấm nhuần tinh thần dân tộc, giàu bản sắc quê hương..., Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 10/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết 33).

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông cùng lãnh đạo các cục, phòng ban Bộ VH-TT&DL, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng dự có đồng chí Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33, Chương trình hành động số 1347-CTr/TU, lĩnh vực văn hóa, con người Hà Tĩnh có những bước phát triển khá toàn diện.

Nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên; nhiều chủ trương trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và xây dựng con người được ban hành; quản lý Nhà nước về văn hóa được tăng cường; các thiết chế văn hóa từng bước đồng bộ; các di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phát triển; sản phẩm văn hóa phong phú, đa dạng, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân và sự phát triển của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam và đặc trưng riêng của người Hà Tĩnh được kế thừa và phát triển; những giá trị mới về văn hóa, con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập được tiếp thu có chọn lọc; giao lưu, hợp tác văn hóa từng bước được mở rộng...

Hà Tĩnh đã tạo môi trường và điều kiện để phát triển con người đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; chú trọng chỉ đạo xây dựng văn hóa trong Đảng và trong hệ thống chính trị.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lê Thị Loan trình bày tham luận tại hội nghị.

Tỉnh tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông nông thôn, điện, trường học, các thiết chế văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; quan tâm đầu tư kinh phí từ ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và huy động các nguồn tài trợ khác để trùng tu, tôn tạo công trình, di tích lịch sử - văn hóa, thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm văn hóa.

Tuy nhiên, nhìn chung, lĩnh vực văn hóa, con người phát triển chưa tương xứng với yêu cầu và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập cần khắc phục như công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của một số cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời, còn hình thức; việc xử lý, ngăn chặn thông tin giả, xấu độc trên mạng chưa đáp ứng yêu cầu; các thiết chế văn hóa chưa đồng bộ, tỉnh còn thiếu các khu vui chơi giải trí quy mô lớn...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được; phân tích các hạn chế, vướng mắc; rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết 33; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới..

Theo đó, Hà Tĩnh đề xuất Trung ương cho chủ trương về Đề án xây dựng, trùng tu, tôn tạo, nâng cấp và mở rộng Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập, hướng tới Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập vào năm 2026 và Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030).

Quan tâm, hỗ trợ tỉnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Mộ và Khu Lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (huyện Hương Sơn); tạo điều kiện, hỗ trợ đăng cai các sự kiện văn hóa, giải thể thao cấp quốc gia như giải Maraton, giải bóng chuyền vô địch Quốc gia; hỗ trợ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về Chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Thứ trưởng Bộ Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Những kết quả xây dựng, phát triển văn hóa và con người đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt, đầy đủ, sâu sắc các nội dung về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; đẩy mạnh phát triển văn hóa, du lịch, trong đó chú trọng phát triển các lĩnh vực công nghiệp văn hóa gắn với phát huy giá trị các di sản văn hóa của tỉnh; tranh thủ mọi nguồn lực để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa - lịch sử; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa từ tỉnh đến cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Với mục tiêu xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa và con người Hà Tĩnh thấm nhuần tinh thần dân tộc, giàu bản sắc quê hương, tiếp thu chọn lọc các giá trị văn hóa tiên tiến, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; trong đó, các cơ quan tham mưu phải trăn trở, hiến kế, có các giải pháp thực chất hướng con người tới chân - thiện - mỹ.

Các địa phương, đơn vị thường xuyên đưa nội dung trong Nghị quyết 33, các chỉ thị, nghị quyết về văn hóa của Trung ương, của tỉnh vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn; chủ động xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ cho việc phát triển văn hóa và cần bố trí ngân sách tương xứng đầu tư cho sự nghiệp phát triển văn hóa; đề ra các giải pháp khai thác hiệu quả giá trị danh nhân văn hóa thế giới, di sản văn hóa, di tích lịch sử, trước mắt, trích ngân sách để bảo tồn, bảo vệ và quảng bá Truyện Kiều, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Trường Lưu, không gian văn hóa Nguyễn Du - Truyện Kiều, các di tích lịch sử cấp quốc gia....

Các địa phương phải khai thác tối đa hiệu quả, công năng nhà văn hóa; cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chú trọng giáo dục, tôn vinh cá nhân điển hình, mô hình hay, cách làm tốt; phát huy trách nhiệm của cộng đồng, gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị trong giáo dục lễ nghĩa, kỷ cương.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực con người Hà Tĩnh về nhân cách, đạo đức lối sống, khát vọng vươn lên, nêu cao trách nhiệm với xã hội, luôn thể hiện tinh thần hiếu khách, trọng nghĩa, trọng tình; phát huy hơn nữa phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, NTM, đô thị văn minh.

Quan tâm xây dựng văn hóa công chức, văn hóa công vụ, thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm các quy định nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt là đạo đức công vụ gắn với thực hiện quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ quản lý văn hóa các cấp yêu nghề, có trách nhiệm với nghề.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu các cấp, ngành làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có ý thức cao trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, uy tín cho Đảng; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy tinh thần chủ động cho cơ sở; thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, gắn với việc xử lý hiệu quả cán bộ dôi dư, trụ sở dôi dư.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 33.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 33.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết

Nguồn: baohatinh.vn

(https://baohatinh.vn/xay-dung-phat-trien-toan-dien-van-hoa-va-con-nguoi-ha-tinh-post266236.html)


    Ý kiến bạn đọc