Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận 05-KL/TU về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế
EmailPrintAa
10:04 15/07/2016

Tránh làm đơn giản hóa, không nóng vội, áp đặt; kế thừa những kết quả của tỉnh thời gian qua; học tập kinh nghiệm của các địa phương trong cả nước nhưng phải sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của tỉnh Hà Tĩnh. Tiến hành từng bước, thận trọng, làm đến đâu chắc chắn đến đó là tinh thần cơ bản của Kết luận 05-KL/TU.

Sáng ngày 14/7/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; đồng chí bí thư, trưởng các phòng, ban liên quan các huyện, thành phố, thị xã. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Kết luận 05-KL/TU, đồng chí Hà Văn Thạch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu rõ: Thời gian qua, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế đã đạt được kết quả bước đầu, nhất là từ khi thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 09-12-2011 Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 16-12-2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về “Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và các tổ chức hội”. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp nhiều mặt còn hạn chế; tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị còn cồng kềnh; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trách nhiệm thực thi công vụ yếu kém; vai trò của người đứng đầu một số sở, ban, ngành, địa phương chưa thể hiện rõ nét; cải cách hành chính còn nhiều hạn chế... ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết luận 05-KL/TU được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành với mục đích đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị về bộ máy, biên chế; đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và các tổ chức hội.

Trên cơ sở đó, việc triển khai thực hiện Kết luận 05-KL/TU phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương; khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc trung gian, phù hợp chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị; mạnh dạn sáp nhập một số cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức trong hệ thống chính trị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, nhất thể hóa lãnh đạo khi thực tiễn thấy cần thiết. Tiến hành xây dựng đề án từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, theo từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị, phù hợp với thực tiễn. Các bước tiến hành phải xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân, các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong từng cơ quan, đơn vị, tránh làm đơn giản hóa, nóng vội, áp đặt; kế thừa những kết quả của tỉnh thời gian qua; học tập kinh nghiệm của các địa phương trong cả nước nhưng phải sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của Hà Tĩnh. Tiến hành từng bước, thận trọng, làm đến đâu chắc chắn đến đó; một số việc chọn đơn vị làm điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Kết luận cũng định hướng rõ 06 nhóm nội dung trọng tâm cần phải thực hiện gồm: Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện, kế thừa những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI; tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương cấp huyện, cấp cơ sở; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị khóa XI và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20-11-2014 của Chính phủ; xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh, Đề án Trung tâm hành chính công thành phố Hà Tĩnh và 2 đến 3 huyện, trước mắt thuộc văn phòng ủy ban nhân dân các cấp; khi đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng bộ từ tổ chức, cán bộ, chức năng, nhiệm vụ và đi vào vận hành sẽ xin Thủ tướng Chính phủ làm thí điểm trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng Đề án thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Trần Trung Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo khái quát kết quả sáp nhập trường học các cấp trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Phi Quang, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo khái quát tình hình thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI và kết quả chủ trương sáp nhập thôn, xóm trên địa bàn tỉnh. Đại diện các địa phương, đồng chí Võ Công Hàm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ báo cáo tình hình kết quả thực hiện các chủ trương của Tỉnh liên quan đến sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị của địa phương thời gian qua, đặc biệt đồng chí cũng chia sẻ một số thuận lợi, khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hơn 02 tháng qua tại huyện Đức Thọ - Huyện thí điểm duy nhất của toàn tỉnh về chức danh bí thư huyện ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

 

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định việc triển khai thực hiện Kết luận 05 KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy không phải là một chủ trương mới, tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì đây là chủ trương sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của con người. Nhưng với một quyết tâm cao để xây dựng một hệ thống chính trị “của dân, do dân và vì dân” đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung một số nội dung: Xác định rõ vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Kết luận 05-KL/TU, dựa trên các căn cứ cả khoa học và thực tiễn để triển khai Kết luận, cần phải tổ chức rà soát, thống kê, điều tra thực trạng; tổ chức xin ý kiến của nhân dân, của hội đồng nhân dân các cấp nhằm đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch trong quá trình thực hiện, đảm bảo làm đến đâu, chắc đến đó. Để có cơ sở sắp xếp bộ máy cần phải đánh giá đúng năng lực, trình độ và phẩm chất của cán bộ, không vì lợi ích cá nhân, bè phái, cục bộ. Đối với các đơn vị sự nghiệp cần phải rà soát kỹ, nơi nào có thể giao được cho tư nhân quản lý hiệu quả thì chuyển giao cho tư nhân… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung một số nhiệm vụ trước mắt: Tổ chức đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường biển để tiến hành bồi thường, hỗ trợ từng bước khôi phục sản xuất và ổn định đời sống cho nhân dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực nhất là quản lý về tài nguyên, môi trường, giáo dục, y tế và văn hóa. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án; chỉ đạo sâu sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các xã đăng ký về đích năm 2016 và những xã còn đạt ít tiêu chí hơn mức trung bình chung của cả tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo thu đúng, thu đủ nguồn thu ngân sách. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội… Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình chính sách, thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh… trên địa bàn toàn tỉnh nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/71947 - 27/7/2016.

Phan Huấn - VPTU


    Ý kiến bạn đọc