Hà Tĩnh: Kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị định 150 của Chính phủ
EmailPrintAa
09:09 03/07/2012

Nghị định 150/2006/NĐ -CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh, sau 5 năm triển khai thực hiện đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả tích cực. Các chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh đều cơ bản được quan tâm, giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống về tinh thần và vật chất của hội viên Hội Cựu chiến binh.

Hà Tĩnh có hệ thống tổ chức Hội Cựu chiến binh từ tỉnh đến huyện, thành, thị xã và Khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước với 373 tổ chức cơ sở Hội, trong đó 262 xã, phường, thị trấn; 111 tổ chức cơ sở Hội Khối 487 (theo tinh thần Chỉ thị số 487 của Thủ tướng Chính phủ); có 2.917 Chi hội, trong đó 2.730 chi hội thuộc các xã, phường, thị trấn; 187 chi hội thuộc Khối 487. Tổng số hội viên đã kết nạp là 72.469 người (chiếm 93,5% tổng số cựu chiến binh toàn tỉnh), trong đó có 23.540 là đảng viên (chiếm tỷ lệ 32,5%).
Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập dân tộc, Hà Tĩnh có hàng chục vạn người con xung phong, tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ; có nhiều chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trên các mặt trận. Nhiều người sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Sau khi Nghị định 150 của Chính phủ ban hành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh xây dựng chương trình hành động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng có liên quan tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Pháp lệnh Cựu chiến binh, Nghị định 150 của Chính phủ và nhanh chóng tổ chức thực hiện để sớm đưa Nghị định đi vào cuộc sống.
Sau 5 năm triển khai thực hiện, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về vai trò, vị trí của hội cựu chiến binh có chuyển biến rõ nét. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh cùng cấp hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xoá đói giảm nghèo.
Cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội XHCN, đấu tranh phòng chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội. Thường xuyên tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Nhiều đơn vị, Hội Cựu chiến binh đã tham gia cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, phức tạp như: giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, vận động hiến đất xây dựng nông thôn mới, công tác cứu trợ, khuyến học, đảm bảo trật tự xã hội ở cơ sở...
Các cấp Hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp, sinh hoạt hội viên, coi trọng sinh hoạt tư tưởng văn hóa, dân chủ gắn bó tình đồng đội, đi sâu vào từng đối tượng, từng thế hệ, từng lứa tuổi của cựu chiến binh. Lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, thực hiến tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở.
Để hội viên có vốn đầu tư kinh doanh, mở rộng sản xuất, hội cựu chiến binh các cấp thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội tạo điều kiện cho vay vốn (với tổng số vốn vay đạt trên 388 tỷ đồng). Đến nay, toàn tỉnh có 2.921 mô hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi (trong đó có 138 doanh nghiệp, 665 công ty TNHH, 29 HTX, 1.896 trang trại, gia trại) tạo việc làm cho trên 5.000 lao động. Đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, tiêu biểu như mô hình của cựu chiến binh Nguyễn Duy Niên, Giám đốc Công ty cổ phần 269, Thành phố Hà Tĩnh cho doanh thu hàng năm đạt trên 70 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 300 công nhân; mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi lợn, trâu, bò của cựu chiến binh Lê Văn Ninh (thị xã Hồng Lĩnh) cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm; mô hình của cựu chiến binh Nguyễn Viết Hừng (Kỳ Anh) thu nhập 250 - 300 triệu đồng/năm... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên giảm nhanh từ 19,63% năm 2007 xuống còn 10,4% năm 2012.
Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để các cựu chiến binh tiếp tục phấn đấu xây dựng cuộc sống ổn định về mọi mặt và sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ cho Đảng, cho nhân dân, luôn giữ vững tấm gương sáng của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể. Tổ chức bộ máy cơ quan Hội Cựu chiến binh các cấp được kiện toàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên. Các chế độ, chính sách đối với hội viên cựu chiến binh được thực hiện đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra sai sót. Từ năm 2007 đến nay, đã cấp 22.050 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên; 100% cán bộ Hội được chi trả trợ cấp đúng quy định khi thôi công tác; 82 cán bộ (Khối 487) được hưởng phụ cấp trách nhiệm…
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị định, tỉnh ta cũng gặp không ít những khó khăn. Một số địa phương, đơn vị chưa quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của Hội nên thiếu tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ; công tác phát triển hội viên chưa được quan tâm đúng mức; một số hội viên bị mất giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan nên chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời. Việc chi trả phụ cấp cho cán bộ Hội kiêm nhiệm ở khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thực hiện còn khó khăn, nhất là các đơn vị thuộc ngân sách Trung ương, khối Đảng, chính quyền, khối trường học, y tế.
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định góp phần vào việc xây dựng Hội Cựu chiến binh ngày càng trong sạch, vững mạnh, thời gian tới cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 66 -KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn mới, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP; đổi mới, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương về chính sách cựu chiến binh và thành viên hội cựu chiến binh các cấp. Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong phối hợp với Hội Cựu chiến binh và các ban, ngành liên quan để giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị định; bổ sung, sửa đổi kịp thời những bất cấp về chế độ chính sách, phụ cấp cho cựu chiến binh.
Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 150 của Chính phủ, Hội Cựu chiến binh các cấp ở tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, với các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hoạt động đạt hiệu quả cao, đội ngũ cựu chiến binh yên tâm, phấn khởi xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

    Ý kiến bạn đọc