Khẩn trương xác định đối tượng bồi thường theo hướng dẫn mới của Bộ NN&PTNT
EmailPrintAa
16:16 18/04/2017

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn vừa giao UBND các huyện, thị xã ven biển và TP Hà Tĩnh khẩn trương triển khai xác định đối tượng, thẩm định, phê duyệt giá trị thiệt hại đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, đúng đối tượng và đúng quy định hiện hành theo hướng dẫn vừa được Bộ NN&PTNT nêu tại Văn bản số 3165/BNN-TCTS ngày 14/4/2017.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra, chỉ đạo công tác kê khai thiệt hại sự cố môi trường ở xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh  

Đồng thời với đó, các địa phương trình hội đồng thẩm định cấp tỉnh để thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức chi trả kịp thời cho các đối tượng (các hồ sơ đảm bảo quy định thì tổ chức thẩm định, phê duyệt và chi trả ngay cho các đối tượng, không để tồn đọng hồ sơ, làm ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường, hỗ trợ). Yêu cầu hoàn thành việc chi trả cho tất cả các đối tượng nêu trên trước ngày 30/6/2017.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tài chính, Công thương, LĐTB&XH, VHTT&DL kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện; trường hợp phát sinh vướng mắc, khó khăn phải kịp thời hướng dẫn xử lý theo quy định; nếu vượt thẩm quyền, tham mưu phương án xử lý, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Trước đó, trả lời Công văn số 1951/UBND-NL ngày 4/4/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về báo cáo các vướng mắc, khó khăn trong bồi thường hỗ trợ do sự cố môi trường; Công văn số 415/UBND-KTN ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT hướng dẫn:

Đối với việc xác định thiệt hại trong NTTS để bồi thường hỗ trợ: Cơ sở NTTS có đối tượng nuôi bị chết từ 70% trở lên là cơ sở NTTS có đối tượng nuôi bị chết hoàn toàn hoặc chết số lượng lớn không thể tiếp tục NTTS vụ nuôi đó. Thuỷ sản nuôi bị chết do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển tính từ ngày 6/4/2016 đến ngày 30/8/2016; nguyên nhân chết do lấy nước biển trực tiếp vào ao nuôi; hạn chế lấy nước bổ sung vào ao nuôi dẫn đến môi trường nuôi bị ảnh hưởng làm phát sinh bệnh và chết không được xác định nguyên nhân.

Về xác định thiệt hại do thủy sản nuôi bị chết: Theo hướng dẫn tại Công văn số 6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016, quy định tổ chức, cá nhân NTTS bị thiệt hại kê khai theo biểu mẫu số 1.2; thôn/xóm họp cộng đồng xem xét, thống nhất trên cơ sở biểu mẫu kê khai của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại và biên bản xác minh thủy sản nuôi bị chết lập tại thời điểm thủy sản nuôi bị chết đã được cơ quan thẩm quyền xác nhận. Trưởng thôn/xóm xác nhận đối tượng, số lượng bị thiệt hại vào biểu mẫu kê khai.

Trường hợp không có biên bản xác minh thủy sản nuôi bị chết tại thời điểm đó thì hội đồng xác định thiệt hại cấp xã có trách nhiệm rà soát, kiểm tra và niêm yết công khai theo quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát tính xác thực của hồ sơ kê khai bồi thường thiệt hại.

Về hướng dẫn khoản 3 Điều 1 Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 9/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Tiêu chí xác định lao động có tính chất đơn giản, không thường xuyên, có thu nhập chính bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, gồm: Phải là lao động thuộc nhóm đối tượng được quy định tại điểm c khoản 2, điểm c khoản 4, khoản 5 và điểm b khoản 7 - Điều 1 Quyết định 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; có thời gian lao động liên tục từ 1 tháng đến dưới 3 tháng hoặc không liên tục từ 3 tháng trở lên (lao động liên tục là lao động có thời gian làm việc từ 20 ngày/tháng trở lên); có thu nhập do công việc không thường xuyên nhưng là thu nhập chính để nuôi sống bản thân người lao động (thu nhập chính là thu nhập chiếm trên 50% tổng thu nhập hàng tháng của người lao động, việc xác minh thu nhập chính được thôn/xóm họp cộng đồng, xem xét, thống nhất và niêm yết công khai theo quy chế thực hiện dân chủ cơ sở); trường hợp người lao động sống phụ thuộc chủ yếu vào các nguồn khác thì không được xem xét.

Về biểu mẫu kê khai, thống kê thiệt hại để bồi thường và báo cáo: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016 của Bộ NN&PTNT.

Theo H.X/baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc