Nhiệm vụ trong tâm công tác Tư pháp năm 2012 của Hà Tĩnh
EmailPrintAa
11:21 09/04/2012

     Ngày 27/3/2012, Ban Thương vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chường trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2012, theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng và cơ quan tư pháp tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
           1. Cấp ủy đảng các cấp, các cơ quan tư pháp tiếp tục quán triệt, nghiên cứu, xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tư pháp và cải cách tư pháp ở địa phương, đơn vị mình. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp. Tích cực chuẩn bị nguồn cán bộ tư pháp đảm bảo đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới.
Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ tư pháp các cấp, nhất là cán bộ tư pháp cấp huyện, cán bộ có chức danh pháp lý. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp có kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức thực tiễn, phẩm chất đạo đức trong sạch, bản lĩnh chính trị vững vàng, dũng cảm đấu tranh vì công lý và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Có chính sách để tuyển chọn, thu hút những người có tâm huyết, đủ đức, đủ tài vào làm việc tại các cơ quan tư pháp.
2. Tiếp tục xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; hạn chế việc để xẩy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm vi phạm pháp luật; công khai, minh bạch các hoạt động tư pháp; giải quyết nhanh chóng, kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm, án tham nhũng.
Tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục củng cố, phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ luật sư. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 258-QĐ/TTg, ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. 
3. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm sát, đảm bảo mọi hoạt động tư pháp phải được thực hiện khách quan, đúng quy định pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích, hợp pháp của nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp tại kỳ họp của HĐND. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và toàn xã hội trong việc tham gia giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động tư pháp.
4. Chủ động tích cực tham gia có chất lượng vào các đề án, các dự án luật liên quan đến công tác cải cách tư pháp, hoạt động của các cơ quan tư pháp theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương…
5. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ có hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Thực hiện việc quy hoạch, sắp xếp cơ sở nhà đất thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan tư pháp và xây dựng quy hoạch hệ thống trụ sở các cơ quan tư pháp phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức.
Hằng năm HĐND, UBND tỉnh và huyện, thành phố, thị xã bố trí ngân sách hỗ trợ các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, tạo điều kiện cho các cơ quan tư pháp hoạt động hiệu quả hơn.
6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp.
Tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp; đảm bảo các cơ quan tư pháp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao trình độ lý luận chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định 33 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về “xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang” và Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong các cơ quan tư pháp.
 
Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 79-KL/TW, ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 18/11/2010 của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.
7. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tổ chức các phiên toà xét xử lưu động, phiên toà điển hình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc đưa tin, phản ánh hoạt động của các cơ quan tư pháp.

    Ý kiến bạn đọc